فردي منظم كه به اصول و ارزشها احترام مي گذارد، مي‌توان به او اعتقاد داشت. با وقار و متين است. خلقي يكسان، يكدست و معمولا ثابت دارد. صبور، جدي، و عاري از هر گونه انگيزشهاي عاطفي است. ارزش حاكم بر اين گروه قانون است.


عامل اول تاثيرپذيري:

كسي را تاثيرپذير مي ناميم كه وقتي اكثر افراد در شرايط معيني از خود واكنش نشان نمي دهند، او برانگيخته مي شود. اين وضع بيش از حد متوسط به وجود مي آيد. برعكس، فرد تاثيرناپذير كسي است كه به سختي دستخوش احساسات مي شود و هيجانات در او نيروي كمتري دارد.

عامل دوم فعاليتي:

 كسي كه براي فائق آمدن بر مانعي، نيروي بسياري از خود صرف مي كند، يك فرد فعال شناخته مي‌شود، در اين ارتباط شخص غيرفعال كسي است كه همان مانع، او را از ادامۀ راه مايوس سازد. در انساني كه داراي يك شخصيت فعال، يا فوق فعال است، يك مانع، توجه او را بيشتر به مسير جلب مي كند (مسيري كه ممكن بود او بدون وجود مانع آن را ادامه ندهد). به عنوان مثال، يك كوهنورد، در وهلۀ اول هدفش پيروزي بر مشكلات موجود در راه است. اين فرد، يك شخص فعال است. يا اگر شاعري براي سرودن اشعار زيبايي كه در انديشه دارد پشتكار از خود نشان ندهد، يك شخصيت غيرفعال شناخته مي شود.

عامل سوم ثانويه:

برخي افراد، درست در همان لحظات اوليه تنش واكنش شديدي نشان مي دهند، و سپس چيزي را كه باعث ايجاد آن واكنش شده فراموش مي كنند. واكنش اين گروه، «ابتدايي» ناميده مي شود. گروهي ديگر، در واكنش نشان دادن كندتر هستند، و به همين دليل، آنچه برايشان اتفاق افتاده به مدت طولاني تري در ذهنشان باقي مي ماند. اين گونه افراد، داراي واكنش ثانويه اي هستند.

عامل چهارم: وسعت ميدان آگاهي

كسي كه وسعت ميدان آگاهي دارد فردي رويايي و شمي است.

كسي كه وسعت ميدان آگاهي ندارد فردي دقيق و تحليلگراست كه هميشه در مورد انديشه‌هاي مورد علاقه خويش، بررسي و تحقيق عميقي انجام مي دهد.

عامل پنجم: حالت قطبي مريخ  زهره

تيپ مريخ، خود را تحميل مي‌كند و از نشان دادن حالت تحميلي خود راضي است. سلاح او حالت تهاجمي يا مجبور كننده دارند و سعي در جستجوي مبارزه ، مسابقه و درگيري است. به سختي تسليم مي شود و دائما تضادها را شدت مي بخشد.

تيپ زهره، فردي خوددار است. سلاح او جذبه يا كششي است كه دارد. آشتي ناپذير است. به خوبي مي‌تواند در يك مذاكره يا بحث، نقاط و شرايط ايجاد كننده تفاهم را كشف كند.

عامل ششم:حرص و آز

كسي كه حرص و آز دارد ميل زيادي به دست آوردن و در اختيار گرفتن چيزها يا افراد دارد.

كسي كه حرص و آز ندارد رفتاري بي تفاوت نسبت به ماديات است و بيشتر با صفت سخاوتمند شناخنه مي‌شود.

عامل هفتم: ارزشهاي حسي

كساني كه ارزش‌هاي حسي دارند افرادي هستند حس ششم خوبي دارند و داراي قريحه شخصي، بي توجهي به لحظات هستند.

كساني كه ارزش‌هاي حسي ندارند افرادي هستند كه به سختي به حواس خود توجه دارند. براي آن‌ها رنگ‌ها، طبيعت و احساسات معنايي ندارد.

عامل هشتم: ملايمت و مهرباني

كسي كه ملايمت و مهرباني دارد عاطفه و محبت زيادي نسبت به بقيه نشان مي‌دهد.

كسي كه ملايمت و مهرباني ندارد بي تفاوتي است و عاطفه‌اي نسبت به ديگران ندارد در ضمن توجهي به كشش جنس مخالف هم ندارد.

عامل نهم: گرايشهاي روشنفكرانه

كسي كه گرايش‌هاي روشنفكرانه دارد تشنه دانستن و فهميدن است. بيشتر انديشه مي‌كند تا عمل. دوست دارد توضيح بدهد.

كسي كه گرايش‌هاي روشنفكرانه ندارد اهميتي به ايده‌هاي محض نمي‌دهد و دوست دارد به شكل ملموسي در عملكارها را بسنجد.