بر اساس نمودار public style


ويژگي‌هاي عمومي: اين تيپ صبوري زيادي در كار كردن با ديگران از خود نشان مي‌هد.

ويژگي سبك كاري: اگر چه اين افراد با صفت صبوري زياد در محيط كار شناخته مي شوند اما ممكن است در خانه عصبي تر رفتار كنند.

نقطه قوت: اين استعداد و تمايل را دارند كه براي كارها، ماموريت‌ها و پروژه‌هاي سخت برگزيده شوند.

فرهنگ كاري: مي بايست شرايط كاري امني براي اين فرد ايجاد شود تا در ازاي آن بتواند نسبت به سازمان وفادار باشد و اخلاق كاري خود را نشان دهد.

چه چيزهايي نياز دارد تا موثر تر باشد: بايد زمان كافي براي در نظر گرفتن جايگزين‌ها، قبل از تصميمات را در نظر بگيرد.

انگيزه‌هاي مورد نياز اين تيپ براي آينده كاري: مي بايست در محيط كاري از امنيت متوسط به بالايي برخوردار باشد.

ارتباطات (با ديگران): درمورد موضوعات شخصي صحبت كنيد تا يخ طرف مقابل باز شود.  

راهكارهايي براي بهبود: اين تيپ ممكن است بيش از حد نسبت به سنت‌هاي گذشته و روش‌هاي قديمي پايبند باشد.


اگر ميخواهيد اطلاعات بيشتري دريافت كنيد به اين لينك مراجعه كنيد.