بر اساس نمودار public style


ويژگي‌هاي عمومي: اين تيپ ممكن است در عين خود رايي و پرخاشگري، كمي نرمش به خاطر احساسات دورني خود داشته باشد.

ويژگي سبك كاري: اين تيپ با آزادي و انعطاف پذيري انگيزه مي‌گيرد تا در مورد نتايج تحقيق و بررسي نمايد.

نقطه قوت: اين تيپ عامل قويي براي تغيير است.

فرهنگ كاري: اين تيپ دوست دارد تا قدرت و اختيار كامل را در گرفتن تصميمات و تغيير اوضاع داشته باشد.

چه چيزهايي نياز دارد تا موثر تر باشد: اين تيپ ممكن است در رسيدن به هدف نهايي و نتيجه، به كمك نياز داشته باشد اما پيشنهادات كمك را به صورت مزاحمت قلمداد كند.

انگيزه‌هاي مورد نياز اين تيپ براي آينده كاري: اختيارات او هم وزن مسئوليت‌ها و نقش‌هايش باشد.

ارتباطات (با ديگران): بر سر موضوعات مفيد و مختصر صحبت كنيد.

راهكارهايي براي بهبود: اين تيپ بايد از گفتن بيش از حد كامنت‌ها انتقادي و نگرش‌هاي منفي خود داري كند.


اگر ميخواهيد اطلاعات بيشتري دريافت كنيد به اين لينك مراجعه كنيد.