بر اساس نمودار public style


ويژگي‌هاي عمومي: اين تيپ بسيار همدلانه و عالي به صحبت‌ها گوش مي‌دهد.

ويژگي سبك كاري: اين تيپ به عنوان شخصي كه نيازهاي گروه و اعضاي آن را به خوبي تشخيص مي‌دهد شناخته مي‌شود.

نقطه قوت: اين تيپ براي رسيدن به اهداف تيم بسيار تلاش مي‌كند.

فرهنگ كاري: بهترين فضاي كاري براي اين تيپ، فضايي با نگرش مثبت و روحيه خوشبيني است.

چه چيزهايي نياز دارد تا موثر تر باشد: اين تيپ بايد در موقعيتي قرار بگيرد كه مشاركت و همكاري وجود داشته باشد و فشار كاري و هرج و مرج وجود نداشته باشد.

انگيزه‌هاي مورد نياز اين تيپ براي آينده كاري: جو محيط كاري مطلوب و تيم گرا باشد.

ارتباطات (با ديگران): سعي كنيد در مورد موضوعاتي صحبت شود كه از آرزوها و اهداف طرف مقابل هم باشد.

راهكارهايي براي بهبود: اين تيپ ممكن است نسبت به افراد غير مولد در تيم، تحمل زيادي از خود نشان دهد.


اگر ميخواهيد اطلاعات بيشتري دريافت كنيد به اين لينك مراجعه كنيد.