بر اساس نمودار public style


ويژگي‌هاي عمومي: اين تيپ مي‌تواند درجه بالايي از تلاش را در حوزه كاري خود به نمايش بگذارد.

ويژگي سبك كاري: اين تيپ دوست دارد تا در حوزه كاري خود بهترين باشد.

نقطه قوت: اين تيپ مي‌تواند در هر دو حوزه منابع انساني و فني فعاليت كند.

فرهنگ كاري: در ميان مردم به خاطر دستاوردهايش مورد تقدير واقع شود.

چه چيزهايي نياز دارد تا موثر تر باشد: اين تيپ نياز دارد تا شرح وظايف او و مسئوليت‌هايش مشخص و خاص باشد.

انگيزه‌هاي مورد نياز اين تيپ براي آينده كاري: اين تيپ نياز دارد تا در جامعه به خاطر موفقيت‌ها و پروژه‌هايش شناخته شده باشد.

ارتباطات (با ديگران): در مورد مردم و اهدافشان با رويكرد مثبت تري صحبت كنيد.

راهكارهايي براي بهبود: هنگامي كه زير فشار هستيد ممكن است نسبت به انتقادها حساس تر باشيد.


اگر ميخواهيد اطلاعات بيشتري دريافت كنيد به اين لينك مراجعه كنيد.