آسيب‌پذيري Vulnerability: آخرين مقياس N، آسيب‌پذيري از استرس مي‌باشد. افرادي كه در اين مقياس نمره بالا مي‌گيرند. اين احساس را دارند كه نمي‌توانند با استرس‌هاي روزمره انطباق مناسب داشته باشند و در موقعيت‌هاي فوق‌العاده و استرس‌زا به طور اجباري به ديگران متوسل شده و يا نااميد و متوحش مي‌شوند. افراد نمره پايين از خود اين استنباط را دارند كه مي‌توانند در مواجه با موقعيت بغرنج، به خوبي خود را اداره نمايند.