قاطعيت Assertiveness: افراد داراي نمره بالا در اين مقياس افرادي مسلط، با تحكم و از نظر اجتماعي پيشرو و پيشگام مي‌باشند. آن‌ها بدون ترديد حرف مي‌زنند و اغلب در گروه نقش رهبر را به عهده مي‌گيرند. افراد نمره پايين ترجيح مي‌دهند كه به جاي قرار گرفتن در «متن» اجتماعات و مهماني‌ها در «زمينه» اين موقعيت‌ها قرار داشته باشند و بيشتر علاقمند هستند به جاي سخن‌گو، شنونده باشند.