فعاليت activity : نمره بالا در اين مقياس در افرادي ديده مي‌شود كه داراي آهنگ سريع در حركت‌ها هستند، معمولاً پرانرژي بوده و هميشه مشغول فعاليت مي‌باشند. اين افراد معمولاً زندگي پر تحركي دارند. افراد نمره پايين در اين مقياس داراي ريتم حركت كندتر و آرام‌تري هستند هر چند كه اين افراد ضرورتاً انسان‌هايي تنبل و سهل‌انگار نيستند.