ارزش‌ها Values : باز بودن به ارزش‌ها يعني آمادگي براي بازبيني ارزش‌هاي اجتماعي، سياسي و مذهبي افراد «بسته» به اين موضوع‌ها نسبت به «منابع قدرت» و عادات و رسوم اجتماعي به طور عموم، صرف‌نظر از گرايش حزبي و سياسي، محافظه‌كار هستند. بايستي توجه داشت كه باز بودن به ارزش‌ها بيشتر در نقطه مقابل دگماتيسم قرار دارد.