درك ديگران Tender – Mindedness : اين مقياس وجوه هم حسي و توجه به ديگران را اندازه‌گيري مي‌نمايد. افراد داراي نمرات بالا در جهت نيازهاي ديگران فعال بوده و بر جنبه‌هاي انساني سياست‌هاي اجتماعي تأكيد دارند. افراد داراي نمرات پايين افرادي سرسخت‌تر از ديگرانند و كمتر تحت تأثير رحم و شفقت دست به بخشندگي مي‌زنند. اين افراد خود را واقع بين و داراي تصميمات منطقي بر اساس واقعيت‌هاي موجود مي‌شناسند.