در مدل ذهني اندازه گيري ارزش ها و چارچوب ها (Values) در دو طيف بالا و پايين اندازه گيري مي شود. اين مقياس به مواردي اشاره دارد كه در آن افراد به چيزهاي منطقي و يا غير منطقي پايبند هستند و اين پايبندي به چه ميزان است.