آزمون اینیاگرام


تعداد سوالات
36
مدت زمان
7 دقیقه

شروع آزمون


آزمون اینیاگرام به نام های مختلفی شناخته میشود از جمله اینیاگرام، ایناگرام، آناگرام، اناگرام، اینا تایپ. این تنوع نام گذاری آزمون اینیاگرام فقط ناشی از ترجمه به فارسی می باشد و هیچ کدام فرقی از نظر محتوای ندارند.

 انیاگرام یا ایناگرام به مدت 2500 سال در بطن تاریخ مفقود شده بود ولی در چند دهه ی اخیر، با تلاش دانشمندان حوزه روانشناسی و مدیریت، با تحولی بنیادین پا به عرصه تیپ شناسی در حوزه کسب و کار و توسعه فردی گذاشت. 

گروهی از دانشمندان در چند دهه اخیر، معتقد بودند که می توان تمام رویدادهای جهان هستی را، با استفاده از مدل اینیاگرام تفسیر و درک کرد. در پنجاه سال گذشته تعدادی از بزرگان علم روانشناسی، مطالعات و بررسی‌های بسیاری درباره‌ی شمای اینیاگرام انجام دادند تا بتوان از آن برای تشخیص تیپ‌های شخصیتی به درستی و به طور علمی و عملی استفاده کرد. در سال 2003 ریچارد ریسو و راس هادسون آزمونی را که قبلاً برای تقسیم بندی شخصیتی ارائه داده بودند، بازنگری کردند و فرم کوتاه این آزمون که شامل 36 عبارت دو گزینه‌ای میباشد را، ارائه دادند. این آزمون در سایت تست و تایپ با عنوان آزمون اینیاگرام، برای کاربران ارائه شده است. 

قابل ذکر است علاوه بر اینیاگرام فرم کوتاه، آزمون ایناگرام (انیاگرام) با فرمت 144 سوال هم درسایت تست و تایپ در دسترس کاربران قرارگرفته که با عنوان آزمون اینیاگرام با گزارش کامل برای کاربران ارائه شده است. قابل ذکر است تعداد سوال بیشتر نتیجه دقیق تری به کاربر ارائه می نماید و علاوه بر آن در نسخه اینیاگرام با گزارش کامل، کاربر توضیحات بسیار مفصل و کاربردی تری را دریافت می نماید. در گزارش کامل مدل انیاگرام علاوه بر تیپ شخیصتی، به بال های هر تیپ شخصیتی هم اشاره شده است.

در ایناگرام، تیپ های شخصیتی در سه دسته ی کلی قرار گرفته اند که با درنظر گرفتن زیر مجموعه ها، جمعا 9 تیپ شخصیتی تعریف شده است.

1. بخش اول ایناگرام، تریاد یا سه بخشی غریزی:

تریاد غریزی شامل تیپ‌های شخصیتی هشت (چالش‌گر)، نُه (صلح‌طلب) و یک (اصلاح‌طلب) می‌باشد.


  • تیپ هشت (چالش‌گر)، کارکردهای ابراز وجود و رهبری (Self – Assertion and Leadership): افرادی که در این تیپ قرار می گیرند، نیروهای بالقوه‌ای برای خود ـ بسندگی، خودمختاری، اعتمادبه نفس، بلندنظری و سخاوت و توانایی برای ابتکار عمل شخصی دارند. از دید منفی‌گرایانه، آنها توانایی بالقوه‌ای برای تسلط بر دیگران، بی‌‌احساسی یا بی‌عاطفگی ناشیانه، ستیزه‌جویی و شقاوت و بی‌رحمی دارند.
  • تیپ نه (صلح‌طلب)، کارکردهای پذیرندگی و میانجی‌گری بین فردی (Receptivity and Interpersonal Mediation): آن‌ها توانایی‌ بالقوه‌ای برای ایجاد هماهنگی با دیگران دارند. از دیدگاه منفی گرایانه این تیپ، توانایی بالقوه‌ای در منفعل بودن، بی تفاوتی و سهل انگاری دارد.
  • تیپ یک (اصلاح طلب)، کارکردهای واقعیت گرایی و مسئولیت اجتماعی (Rationality and social Responsibility): این دسته از افراد توانایی بالقوه‌ای برای اعتدال و خویشتن داری، نظم و آگاهی دارند. از دید منفی گرایانه، این تیپ دارای توانایی بالقوه برای خود کنترلی، کمالگرایی، قضاوت گرایی و خود بینی دارد.

2. بخش دوم انیاگرام ، تریاد یا سه بخشی احساسی:

تریاد احساسی شامل تیپ‌های شخصیتی دو (امدادگر)، سه (موفق)، چهار (فردگرا) می‌باشد.

  • تیپ دو (امدادگر)، کارکردهای همدلی و انسان‌دوستی (Empathy and Altruism): افرادی که در این تیپ قرار می گیرند، توانایی بالقوه‌ای برای رواست بودن با دیگران یا دیگر مداری و ژرف‌اندیشی در کار دیگران، از خودگذشتگی، سخاوتمندی و حمایتگری دارند. از دیدگاه منفی‌گرایانه، آنها دارای توانایی بالقوه‌ای در ایجاد مزاحمت، انحصارطلبی، به بازی گرفتن دیگران و خود فریبی هستند.
  • تیپ سه (موفق)، کارکردهای اعتماد به نفس و خودشکوفایی (Self – Esteem and Self - Development): این گونه افراد، توانایی بالقوه‌ای برای جاه‌طلبی یا بلندپروازی، خود ـ ارتقایی، تعالی شخص، خود ـ اتکایی و برتری اجتماعی دارند. از دید منفی‌گرایانه، توانایی بالقوه برای حسابگری صرف (بدون در نظر گرفتن احساسات)، خودشیفتگی تکبر‌آمیزی، سوء استفاده از دیگران و خصومت‌ورزی را می‌توان در آنها مشاهده کرد.
  • تیپ چهار (فردگرا)، کارکردهای خودآگاهی و خلاقیت هنری (Self – Awareness and Artistic Creativity): دارای توانایی بالقوه‌ای در درک شهودی، حساسیت، فردگرایی، خودبیانی و خودافشاگری دارند. از دید منفی‌گرایانه، توانایی بالقوه‌ی آن‌ها کمرویی و دستپاچگی، خودخواهی، عدم اعتماد به نفس، خودناباوری،‌ تن‌پروری و افسردگی است.

3. بخش سوم انیاگرام ، تریاد یا سه بخشی شناختی:

تریاد شناختی شامل تیپ‌های شخصیتی پنج (پژوهش‌گر)، شش (وفادار) و هفت (مشتاق) می‌باشد.

  • تیپ پنج (پژوهش‌گر)، کارکردهای فهم و درک انتزاعی و مهارت‌ (خبرگی) (Abstract Understanding and Expert Knowledge): توانایی بالقوه ی آنها در کنجکاوی، تیزبینی یا هوشمندی، کسب علم، خلاقیت و تجارب فنی است. و از دید منفی‌‌گرایانه، توانایی بالقوه‌ای در نظریه‌پردازی صرف، وابستگی‌ هیجانی، عجیب و غریب بودن، انزوای اجتماعی و تحریف ذهنی دارند.
  • تیپ شش (وفادار)، کارکردهای اعتماد و پذیرش اجتماعی (Trust and Social Affiliation): دارای توانایی بالقوه برای مرزبندی هیجانی با دیگران، هویت‌یابی گروهی، جامعه‌پذیر، سخت‌کوشی، وفاداری و تعهد برای انجام کارهای بزرگ‌تر هستند. از دید منفی‌گرایانه، توانایی بالقوه‌ای در وابستگی، دوگانگی احساس، تفرقه‌افکنی، سرپیچی، اضطراب و احساس حقارت دارند.
  • تیپ هفت (مشتاق)، کارکردهای تفاهم سرخوشی (Responsiveness and Enjoyment): آن‌ها توانایی بالقوه‌ای برای شور و شوق، سازندگی و بهره‌وری، موفقیت، کسب مهارت، کنجکاوی، بلندنظری، میل به تغییر و تنوع طلبی دارند. از دید منفی‌گرایانه، توانایی بالقوه‌ی آن‌ها در بیش فعالی (پرکاری بیمارگونه)، سطحی‌نگری، تکانشی بودن، افراط‌گرایی و واقعیت‌گریزی است.

بال یا خصوصیات ثانویه شخصیت:

هیچ کس فقط یک تیپ شخصیتی ندارد. هر فرد ترکیبی از تیپ اصلی خود و معمولاً یکی از دو تیپ مجاور به آن، در روی نقاط پیرامونی دایره اینیاگرام است. یکی از دو تیپ مجاور تیپ اصلی شما، بال شما نامیده می‌شود. تیپ اصلی شما شخصیت کلی شما را شکل می‌دهد، در صورتی که بال کامل کننده آن است و در بعضی مواقع به شخصیت کلی شما عناصری مهم و گاهاً ضد و نقیض را می‌افزاید. بال شما خصوصیات ثانویه شخصیت شما است و این بایستی در جهت فهم و درک بهتر از خود یا کس دیگری لحاظ شود. در مدل اینیاگرام 18 زیر مجموعه به عنوان بال به صورت جداگانه تعریف می شوند. با توجه به پیچیدگی هایی که از تاثیر سن و عوامل محیطی، در تعیین بال یا بال غالب، ایجاد می شود، تست و تایپ توصیه می کند برای فهم بهتر تاثیر گذاری بال در تیپ شخصیتی خود، از آزمون اینیاگرام با گزارش کامل استفاده کنید.

تست و تایپ توصیه می کند به جهت رسیدن به نتایج دقیق تر و قابل اتکاتر، همزمان با این آزمون از سایر آزمونهای معتبر روانشناسی در حوزه کسب و کار و توسعه فردی از قبیل آزمون نوتریکا 180 درجه یا دیسک با گزارش کامل یا نئو با گزارش کامل استفاده شود.

روایی و پایایی

این آزمون به وسیله ی ریسو (2003 و 2007) و رولند (2006) و بسیاری دیگر مورد بررسی قرار گرفته و آلفا کرونباخ آن برای هر یک از عوامل بالای 0.7 گزارش شده است. در ایران نیز این آزمون، هنجار یابی شده استو نتایج نمایش داده ده بر اساس هنجاریابی ایران می باشد.


شروع آزمون

آزمون اینیاگرام

شخصیت ها


مطالب مرتبط