تست مزاج شناسی ( تست آیزنک یا طبایع )


مبلغ آزمون
220,000 ریال
تعداد سوالات
90
مدت زمان
25 دقیقه

شروع آزمون


تست مزاج شناسی بر اساس چهار طبع بقراطی طراحی شده است. مزاج شناسی شامل انواع طبع ها از جمله طبع بلغمی ، طبع صفراوی ، طبع دموی و طبع سوداوی می باشد. بر اساس تئوری های مطرح شده در علم روانشناسی هر کدام از این مزاج ها و طبع ها خصوصیات خاص شخصیتی و رفتاری را در افراد به وجود می آورد. تست مزاج شناسی پیش رو بر اساس تئوری آیزنک می باشد که بر اساس فاکتورهای شخصیتی که اندازه گیری می کند، طبع فرد را گزارش می کند. در واقع آزمون آیزنک بیشتر یک آزمون شخصیت شناسی است که خروجی آن طبع های چهار گانه بقراطی است. 

تیپ های شخصیتی حاصل از تست مزاج شناسی یا همان آیزنک چیست؟

  1. تیپ شخصیتی دموی در تست مزاج شناسی 
  2. تیپ شخصیتی سوداوی در تست مزاج شناسی
  3. تیپ شخصیتی صفراوی در تست مزاج شناسی 
  4. تیپ شخصیتی بلغمی در تست مزاج شناسی  

تست مزاج شناسی یا همان تست آیزنک چه عواملی را می سنجد؟

تست مزاج شناسی آیزنک موارد زیر را میسنجد تا طبع فرد را مشخص کند.

· بررسی میزان عامل روان گسسته گرایی (Psychoticism) در تست مزاج شناسی

روان گسسته گرایی نیز به عدم انجام رفتارهای مقبول اجتماعی اشاره دارد و با پرخاشگری نیز در رابطه است. رفتار روان گسسته گرایی ریشه در خصوصیاتی همچون یکدندگی، عدم انطباق، بی ملاحظگی، بی مبالاتی، خصومت و تکانشگری دارد. در عامل گسسته‌گرایی بالا افراد، منزوی، بی احساس، تکانشی، پرخاشگر، سخت دل، خلاق، فاقد قدرت همدلی و بی توجه به دیگرانند و با آداب و رسوم مورد قبول جامعه در تضاد هستند.

· بررسی میزان عامل روان رنجوری (Neuroticism) در تست مزاج شناسی

روان رنجوری وسیله تاثیرات منفی افسردگی‌های زیاد و اضطراب‌های طولانی مدت به وجود می آیند. افرادی که روان رنجور تر هستند، قادر به کنترل یا مهار واکنش‌های احساسی خود نیستند و در مواجه با کوچکترین استرسی به این نتیجه می‌رسند که فرار کنند یا بجنگند و سریع مضطرب یا ناامید می‌شوند. اما در مقابل کسانی که آستانه ی واکنش بالایی دارند در کنترل احساسات، خود دار تر هستند. این افراد آرام تر هستند و مدیریت بحران خشم بهتری دارند. افرادی که در بعد روانرنجوری نمره بالایی می‌گیرند، واکنش‌های هیجانی شدیدی از خود نشان می‌دهند و خیلی راحت می‌ترسند. این عامل با صفاتی چون عصبی، دمدمی، زودرنج، بیقرار، پرخاشگر، تحریک پذیر، افسرده، مضطرب، خجالتی، غیرمنطقی، انعطافناپذیر و عزت نفس پایین توصیف می‌شود. در مقابل، بعد خلق استوار با صفاتی چون آرام، بیخیال، سرزنده، پیشگام، میانه رو و باثبات شناخته می‌شود.

· بررسی میزان عامل برونگرایی (Extroversion) در تست مزاج شناسی

معمولاً فرد برون‌گرا فردی است اجتماعی، خوش برخورد، علاقه مند به مهمانی، دارای دوستان زیاد و طالب هیجان که بدون فکر و اندیشه و به صورت تکانشی عمل می‌کند. این افراد به تحریک خارجی نیاز دارند. فرد درون گرا فردی است آرام، در خود فرو رفته، خوددار و تاملی که به احساسات آنی اعتماد نمی‌کند و زندگی با نظم و قاعده را بر زندگی بر مبنای شانس و خطر ترجیح می‌دهد. 

·  بررسی عامل دروغ (Lie) در تست مزاج شناسی

عامل دروغ تمایل به مقبولیت اجتماعی را در فرد می‌سنجد. اگر این عامل بالا باشد نشان دهنده این است که حساسیت و تمایل به مقبولیت اجتماعی در فرد زیاد است. یعنی فرد خود را به سختی می‌اندازد تا مورد قبول دیگران قرار بگیرد. این عامل در آزمون آیزنک فاکتور دروغ سنجی نیز محسوب می‌شود. اگر این میزان بالا باشد فرد به درستی و صداقت به سوالات جواب نداده است.

اطلاعاتی در رابطه با تست مزاج شناسی یا آزمون آیزنک :

بر اساس این آزمون، طبایع چهار گانه ی صفراوی ، دموی ، بلغمی و سوداوی بدست می آیند. آزمون آیزنک (Eysenck) در سال 1967 جهت سنجش برخی جنبه های شخصیتی از جمله درون گرایی و برون گرایی و همچنین تشخیص برخی از فاکتورهای شخصیتی مانند روان گسستگی، جامعه ستیزی، روان آزردگی و مقبولیت اجتماعی برای گروه های سنی متفاوت اعم از خردسالان، نوجوانان و بزرگسالان که در برگیرنده چهل و هشت موضوع می شد، ساخته شد. بعدها تغییر شکل پیدا کرده، به مرور زمان به شکل امروزی درآمد. آزمونی که در پیش رو دارید برای افراد بالای 16 سال طراحی شده است. در سایت تست و تایپ نسخه 90 سوالی این آزمون در اختیار کاربران قرار گرفته است. از دیدگاه تست و تایپ، در نظر گرفتن نتایج این آزمون در کنار سایر آزمونهای معتبر روانشناسی در حوزه کسب و کار، دیدگاه مناسبی از تیپ شخصیتی افراد ارائه خواهد داد و قابلیت اتکا بیشتری خواهد یافت.

اعتبار و روایی تست مزاج شناسی آیزنک

به منظور تعیین اعتبار این پرسشنامه، آیزنک آن را بر روی گروه های واحد، در دو زمان مختلف اجرا کرد و روایی و اعتبار آن را بدست آورد. ضریب اعتبار درونی (آلفای کرونباخ) برای مردان و زنان بالای 0.78 بدست آمده است. در نمونه ایرانی، آلفای کرونباخ حدود 0.72 گزارش شد که نشان از پایایی و روایی خوب این آزمون دارد.


شروع آزمون