تست گاستون برژه


تعداد سوالات
90
مدت زمان
20 دقیقه

شروع آزمون


گاستون برژه در سال 1896 در سنت لویس سنگال در آفریقا به دنیا آمد. پدر او فرانسوی بود و او تحصیلات خود را در فرانسه ادامه داد. در ابتدا به نیروی نظامی پیوست، ولی بعدها به دانشگاه برگشت و در رشته ی ادبیات و فلسفه به تحصیل پرداخت. گاستون برژه در سال 1950 آنالیز شخصیت کاربردی را نوشت. بر اساس ادعای میشل و فرانسوا گوکلن، گاستون برژه این پرسشنامه را بر اساس تحقیقات هایمن و همکارش ویسمان نوشته است، به صورتی که 3 عامل اول را هایمن و همکارانش معرفی کردند و 6 عامل دوم را گاستون برژه ارائه داده است.

این آزمون برای به دست آمدن فرمولی از شخصیت انسانی تهیه شده است. بدین منظور نه (9) عامل مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

  1. تاثیر پذیری و غیر تاثیرپذیری: تاثیرپذیری نشان دهنده ی آمادگی برای بروز هیجانات و دستخوش احساسات شدن و غیر تاثیرپذیری نشان دهنده ی کمتر دستخوش احساسات شدن است.
  2. فعال و غیر فعال: انگیزه و خواست فرد برای رسیدن به اهدافش را مشخص می‌کند. اگر شخصی فعال باشد برای فائق آمدن بر مشکلات نیروی زیادی صرف می‌کند و اگر غیر فعال باشد، سریع از دیدن مشکلات نا امید می‌شود و انرژی برای رفع مشکل به خرج نمی‌دهد.
  3. ابتدایی و ثانویه بودن: ابتدایی بودن یعنی واکنش اولیه نسبت به رویداد ها و ثانویه یعنی واکنش کند نسبت به رویداد ها.
  4. وسعت کم و یا زیاد میدان ضمیر خودآگاه: که بیانگر تعداد زیاد ایده ها، تصاویر و احساسات متفاوتی است، می تواند در یک لحظه در فکر شخص حضور داشته باشد. 
  5. حالت قطبی: که مشخص کنندۀ تیپ مریخ، یا تیپ زهره است. اولی سعی در حاکم شدن توسط فشار و اجبار را دارد، و دومی این کار را از طریق جلب توجه دیگران انجام می‌دهد. 
  6. حرص و آز داشتن و یا نداشتن: میل به افزایش چیزهایی که شخص در اختیار دارد، آنچه می تواند به دست آورد، و آنچه که می خواهد داشته باشد. 
  7. داشتن ارزشهای حسی و یا نداشتن آن: که ما را به دنیای مسائل محسوس متصل می سازد و نقش بزرگی در جنبه ی «زیبایی شناسی» دارد. 
  8. مهربانی و ملایمت داشتن و یا نداشتن: که باعث می شود به دیگران توجه داشته باشیم و دائما، خویشتن را به جای آنها بگذاریم.
  9. تمایلات روشنفکرانه داشتن یا نداشتن: نه از نظر هوشی و نه به عنوان یک قابلیت شناخته شده، بلکه از نظر کنجکاوی، مقدار «نیاز به فهمیدن» را مشخص می سازد.

این تست هیچ گونه اصول اخلاقی را مطرح نمی کند و سعی در مشخص کردن کیفیت ها یا نقایص افراد ندارد، بلکه به فرم و شکل «بودن» و نوع «احساس کردن» مسائل بر حسب شرایط مختلف می پردازد، که این شکل، نمی تواند برای یک نفر امتیازات، یا نقایصی را در بر داشته باشد. بنابراین، شما می توانید بدون هیچ گونه پیش داوری و با سادگی تمام به این سوالها پاسخ بدهید.

از دیدگاه تست و تایپ، هر سازمان و کسب و کاری نیازمند رویکرد های متفاوت و مکمل در سطوح مختلف کاری خود می باشد و مهمترین نکته این است که فرد و تیپ شخصیتی مناسب، در جایگاه متناسب با استعدادها قرار گیرد.

در این آزمون در هر سوال 2 یا 3 گزینه مطرح شده است. هر کدام از گزینه‌ها که به روحیات شما نزدیک تر است را انتخاب کنید. برای هر سوال تنها می‌توانید یک گزینه را انتخاب نمایید.


شروع آزمون