تست هوش چندگانه گاردنر


مبلغ آزمون
277,500 برای مدت محدود 120,000 ریال
تعداد سوالات
80
مدت زمان
20 دقیقه

شروع آزمون


تست هوش چندگانه گاردنر:

گاردنر نظریه اش درباره انواع هوش ها را نخستین بار در کتاب قاب های ذهنی با نظریه هوش چندگانه گاردنر در سال 1983 ارائه کرد. به عقیده گاردنر همه انسان ها دارای، انواع مختلفی از هوش هستند. گاردنر در کتاب خود، هشت نوع مختلف هوش را معرفی نموده است. از این رو تست هوش چندگانه گاردنر به تست هوش هشتگانه گاردنر هم معروف است. گاردنر در این کتاب احتمال داده است که نوع نهمی نیز به عنوان «هوش هستی گرا» وجود داشته باشد.

طبق نظریه هوش چندگانه گاردنر، برای به دست آوردن تمام قابلیت ها و استعدادهای یک فرد، نباید تنها به بررسی ضریب هوشی یا تست آی کیو (تست IQ) پرداخت. گاردنر بر این باور است که علاوه بر آی کیو، انواع هوش های دیگر فرد نیز باید در نظر گرفته شود.

عواملی که در تست هوش چندگانه گاردنر یا تست هوش هشتگانه گاردنر سنجیده می شوند، عبارتند از:

  1. هوش کلامی / زبانی
  2. هوش منطقی / ریاضی
  3.  هوش دیداری / فضایی
  4.  هوش موسیقیایی
  5.  هوش بدنی / جنبشی
  6.  هوش میان فردی (بین فردی)
  7.  هوش درون فردی 
  8.  هوش طبیعت گرا

از دیدگاه تست و تایپ، شناخت از خود و توانایی ها و نقاط ضعف و قوت، اولین گام در مسیر موفقیت می باشد. با شناخت از تیپ شخصیتی خود و پرهیز از موقعیت های نامناسب و قرارگرفتن در مسیر هایی که تواناییهای فرد شکوفا می گردد، مسیر رسیدن به زندگی مطلوب، هموار میگردد. از دیدگاه سازمانی نیز بکارگیری افراد، در زمینه هایی که مستعد می باشند، بهره وری و پیشرفت را برای هر کسب و کاری به همراه خواهد داشت.

تست و تایپ توصیه می کند برای آگاهی از فاکتورهای هوش هیجانی و آگاهی از امتیاز کلی هوش هیجانی، از تست هوش هیجانی بار_ان که 15 عامل هوش هیجانی را به تفکیک اندازه گیری می نماید و تست هوش هیجانی برادبری که با در نظر گرفتن کل عوامل هوش هیجانی، هوش هیجانی را اندازه گیری می کند، استفاده نمایید.

روایی و پایایی 

روایی این مقیاس به روش تحلیل عاملی انجام شده و از روایی مناسبی برخوردار است. ضرایب پایایی زیر مقیاس‌ها به روش آلفای کرونباخ از 0.61 تا 0.85 گزارش شده است. از سویی میزان پایایی محاسبه شده در کل پرسشنامه 0.83 است که نشان دهنده پایایی مناسب است.


شروع آزمون