به منظور آگاهی کاربران و بازدیدکنندگان از شرایط استفاده و حفظ امنیت اطلاعات افراد، سایت تست و تایپ قوانین زیر را برای کاربران و بازدید کنندگان، تشریح کرده است.

قابل توجه: ورود کاربران به سایت تست و تایپ (حقیقی و حقوقی)، به منزله آگاهی و پذیرش شرایط، قوانین و نحوه استفاده از سرویس‌‏ها و خدمات ارائه شده است. این شرایط و قوانین علاوه بر اعضا، بازدیدکنندگان را نیز شامل می شود.

اهداف سایت تست و تایپ

هدف ما ایجاد بستری برای:

نتایج آزمونها و تفاسیر و امنیت اطلاعات و شرایط استفاده در سایت تست و تایپ

از کاربران و بازدیدکنندگان سایت تست و تایپ، انتظار می رود که قوانین زیر را در بیان بازخورد، نظرات و پیشنهادات مد نظر داشته باشند:

حقوق تست و تایپ