تست نگرش نسبت به پول


تعداد سوالات
60
مدت زمان
5 دقیقه

شروع آزمون


آزمون نگرش نسبت به پول (Money Attitude) نگرش افراد را نسبت به پول می سنجد. امروزه شناخت نگرش افراد نسبت به پول یکی از تخصص‌های مهم و قابل توجه در حوزه منابع انسانی است. زیرا با سنجش نگرش افراد و کارکنان می توان برنامه های انگیزشی مناسب تری را در سازمان پیاده سازی نمود. تست نگرش نسبت به پول Money Attitude برخی از مهمترین عوامل وابستگی به پول را بررسی می‌کند. 

در تست نگرش افراد نسبت به پول شش نگرش زیر بدست می آید. 

  • وسواس (Obsession) : آیا فرد وسواس پول دارد؟
  • تمایل به نگهداری پول (Retention) : آیا فرد تمایل دارد پول را نگهداری و ذخیره کند؟
  • پول همیشه کم است (Inadequacy) : آیا فرد فکر میکند پول کافی ندارد؟
  • پول به عنوان منشا قدرت (Power) : آیا نگرش فرد به پول به عنوان منشا قدرت است؟
  • پول از دیدگاه امنیتی (Security) : آیا فرد به پول به عنوان امنیت نگاه می کند؟
  • پول تابع تلاش و توانایی (Try & Competency) : آیا فرد این نگرش را دارد که اگر تلاش کند، پول بدست می آورد؟

اگر می خواهید ا ارتباط بین تیپ شخصیتی و میزان درآمد زایی بدانید بهتر است به این مقاله مراجعه کنید. 



شروع آزمون