تست نگرش نسبت به پول


تعداد سوالات
60
مدت زمان
5 دقیقه

شروع آزمون


آزمون نگرش نسبت به پول (Money Attitude). امروزه شناخت بیماریهای پولی یکی از تخصص‌های مهم و قابل توجه در جهان است. کسانی که در این حوزه فعالیت می کنند Money Therapist نامیده می شوند. آزمون سنجش نگرش نسبت به پول برخی از مهمترین عوامل وابستگی به پول را بررسی می‌کند. 

بیماری های پولی بر اساس (MBBS ( Money Belief & Behavior Scale  به شش قسمت زیر تقسیم شده است.

  • وسواس (Obsession)
  • تمایل به نگهداری پول (Retention)
  • پول همیشه کم است (Inadequacy)
  • پول به عنوان منشأ قدرت (Power)
  • پول از دیدگاه امنیتی (Security)
  • پول تابع تلاش و توانایی (Try & Competency)


شروع آزمون