پول به عنوان منشأ قدرت (Power)

اين افراد پول را براي داشتن و گرفتن قدرت استفاده مي‌كنند. در نظر اين افراد پول به خودي خود كار ساز نيست مگر اينكه در جهت كسب منافع و قدرت باشد.