سنجش نگرش نسبت به مادر


مبلغ آزمون
1,330,000 برای مدت محدود 1,110,000 ریال
تعداد سوالات
25
مدت زمان
5 دقیقه

شروع آزمون


این پرسشنامه برای اندازه گیری دامنه، میزان یا شدت مشکلات افراد با مادرشان تدوین شده است.


شروع آزمون