آزمون هوش چندگانه گاردنر


تعداد سوالات
80
مدت زمان
20 دقیقه

شروع آزمون


گاردنر نظریه اش را نخستین بار در کتاب قاب های ذهنی با نظریه هوش چندگانه در سال 1983 ارائه کرد. به عقیده او همه انسان ها دارای، انواع مختلفی از هوش هستند. او در کتاب خود، هشت نوع مختلف هوش را معرفی نموده و احتمال داده است که نوع نهمی نیز به عنوان «هوش هستی گرا» وجود داشته باشد.

طبق نظریه ی گاردنر، برای به دست آوردن تمام قابلیت ها و استعدادهای یک فرد، نباید تنها به بررسی ضریب هوشی پرداخت، بلکه انواع هوش های دیگر او  نیز باید در نظر گرفته شود.

عواملی که در این آزمون سنجیده می شوند، عبارتند از:  1. هوش کلامی / زبانی
  2. هوش منطقی / ریاضی
  3.  هوش دیداری / فضایی
  4.  هوش موسیقیایی
  5.  هوش بدنی / جنبشی
  6.  هوش میان فردی (بین فردی)
  7.  هوش درون فردی 
  8.  هوش طبیعت گرااز دیدگاه تست و تایپ، شناخت از خود و توانایی ها و نقاط ضعف و قوت، اولین گام در مسیر موفقیت می باشد. با شناخت از تیپ شخصیتی خود و پرهیز از موقعیت های نامناسب و قرارگرفتن در مسیر هایی که تواناییهای فرد شکوفا می گردد، مسیر رسیدن به زندگی مطلوب، هموار میگردد. از دیدگاه سازمانی نیز بکارگیری افراد، در زمینه هایی که مستعد می باشند، بهره وری و پیشرفت را برای هر کسب و کاری به همراه خواهد داشت.

تست و تایپ توصیه می کند برای آگاهی از فاکتورهای هوش هیجانی و آگاهی از امتیاز کلی هوش هیجانی، از آزمون هوش هیجانی بار_ان که 15 عامل هوش هیجانی را به تفکیک اندازه گیری می نماید و آزمون هوش هیجانی برادبری که با در نظر گرفتن کل عوامل هوش هیجانی، هوش هیجانی را اندازه گیری می کند، استفاده نمایید.

روایی و پایایی 

روایی این مقیاس به روش تحلیل عاملی انجام شده و از روایی مناسبی برخوردار است. ضرایب پایایی زیر مقیاس‌ها به روش آلفای کرونباخ از 0.61 تا 0.85 گزارش شده است. از سویی میزان پایایی محاسبه شده در کل پرسشنامه 0.83 است که نشان دهنده پایایی مناسب است.


شروع آزمون