تعداد سوالات: 80

مدت زمان: 20 دقیقه


آزمون هوش چند گانه گاردنر (Gardner Multiple Intelligence):

گاردنر نظریه اش را نخستین بار در کتاب قاب های ذهنی: نظریه هوش چندگانه در سال 1983 ارائه کرد. به عقیده او همه انسان ها دارای، انواع مختلفی از هوش هستند. او در کتاب خود، هشت نوع مختلف هوش را معرفی نموده و احتمال داده است که نوع نهمی نیز به عنوان «هوش هستی گرا» وجود داشته باشد.

طبق نظریه ی گاردنر، برای به دست آوردن تمام قابلیت ها و استعدادهای یک فرد، نباید تنها به بررسی ضریب هوشی پرداخت، بلکه انواع هوش های دیگر او  نیز باید در نظر گرفته شود.

عواملی که در این آزمون سنجیده می شوند، عبارتند از:  1. هوش کلامی / زبانی
  2. هوش منطقی / ریاضی
  3.  هوش دیداری / فضایی
  4.  هوش موسیقیایی
  5.  هوش بدنی / جنبشی
  6.  هوش میانفردی (بین فردی)
  7.  هوش درونفردی 
  8.  هوش طبیعت گرااز دیدگاه تست و تایپ، شناخت از خود و توانایی ها و نقاط ضعف و قوت، اولین گام در مسیرموفقیت می باشد. با شناخت از تیپ شخصیتی خود و پرهیز از موقعیت های نامناسب و قرارگرفتن در مسیرهایی که تواناییهای فرد شکوفامیگردد، مسیررسیدن به زندگیمطلوب، هموارمیگردد. از دیدگاهسازمانی نیز بکارگیریافراد، در زمینههایی که مستعد می باشند، بهره وری و پیشرفت را برای هر کسب و کاری به همراهخواهدداشت.

تست و تایپتوصیه می کند برایآگاهی از فاکتورهای هوش هیجانی و آگاهی از امتیاز کلی هوش هیجانی، از آزمون هوش هیجانی بار_ان که 15 عامل هوش هیجانی را به تفکیکاندازهگیری می نماید و آزمون هوش هیجانیبرادبری که با در نظر گرفتن کل عوامل هوش هیجانی، هوش هیجانی را اندازهگیری می کند، استفادهنمایید.

روایی و پایایی 

روایی این مقیاس به روش تحلیل عاملی انجام شده و از روایی مناسبی برخوردار است. ضرایب پایایی زیر مقیاس‌ها به روش آلفای کرونباخ از 0.61 تا 0.85 گزارش شده است. از سویی میزان پایایی محاسبه شده در کل پرسشنامه 0.83 است که نشان دهنده پایایی مناسب است.

تعداد سوالات: 80

مدت زمان لازم برای پاسخ گویی: 20