آزمون هوش چندگانه گاردنر


مبلغ آزمون
225,000 ریال
تعداد سوالات
80
مدت زمان
20 دقیقه

شروع آزمون


تست هوش چندگانه گاردنر:

گاردنر نظریه اش درباره انواع هوش ها را نخستین بار در کتاب قاب های ذهنی با نظریه هوش چندگانه گاردنر در سال 1983 ارائه کرد. به عقیده گاردنر همه انسان ها دارای، انواع مختلفی از هوش هستند. گاردنر در کتاب خود، هشت نوع مختلف هوش را معرفی نموده است. از این رو تست هوش چندگانه گاردنر به تست هوش هشتگانه گارنر هم معروف است. گاردنر در این کتاب احتمال داده است که نوع نهمی نیز به عنوان «هوش هستی گرا» وجود داشته باشد.

طبق نظریه هوش چندگانه گاردنر، برای به دست آوردن تمام قابلیت ها و استعدادهای یک فرد، نباید تنها به بررسی ضریب هوشی یا تست آی کیو (تست IQ) پرداخت. گاردنر بر این باور است که علاوه بر آی کیو، انواع هوش های دیگر فرد نیز باید در نظر گرفته شود.

عواملی که در تست هوش چندگانه گاردنر یا تست هوش هشتگانه گاردنر سنجیده می شوند، عبارتند از:

 1. هوش کلامی / زبانی
 2. هوش منطقی / ریاضی
 3.  هوش دیداری / فضایی
 4.  هوش موسیقیایی
 5.  هوش بدنی / جنبشی
 6.  هوش میان فردی (بین فردی)
 7.  هوش درون فردی 
 8.  هوش طبیعت گرا

از دیدگاه تست و تایپ، شناخت از خود و توانایی ها و نقاط ضعف و قوت، اولین گام در مسیر موفقیت می باشد. با شناخت از تیپ شخصیتی خود و پرهیز از موقعیت های نامناسب و قرارگرفتن در مسیر هایی که تواناییهای فرد شکوفا می گردد، مسیر رسیدن به زندگی مطلوب، هموار میگردد. از دیدگاه سازمانی نیز بکارگیری افراد، در زمینه هایی که مستعد می باشند، بهره وری و پیشرفت را برای هر کسب و کاری به همراه خواهد داشت.

تست و تایپ توصیه می کند برای آگاهی از فاکتورهای هوش هیجانی و آگاهی از امتیاز کلی هوش هیجانی، از تست هوش هیجانی بار_ان که 15 عامل هوش هیجانی را به تفکیک اندازه گیری می نماید و تست هوش هیجانی برادبری که با در نظر گرفتن کل عوامل هوش هیجانی، هوش هیجانی را اندازه گیری می کند، استفاده نمایید.

روایی و پایایی 

روایی این مقیاس به روش تحلیل عاملی انجام شده و از روایی مناسبی برخوردار است. ضرایب پایایی زیر مقیاس‌ها به روش آلفای کرونباخ از 0.61 تا 0.85 گزارش شده است. از سویی میزان پایایی محاسبه شده در کل پرسشنامه 0.83 است که نشان دهنده پایایی مناسب است.

ارتباط تست هوش چندگانه گاردنر با سایر آزمونهای روانشناسی

در روانشناسی ابعاد مختلف روان انسان مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. ما در سایت تست و تایپ ، در مدلی ساده و کاربردی تقسیم بندی های لایه های مختلف روان انسان را نمایش داده ایم. این مدل با رویکرد بین رشته ای مدیریت و روانشناسی به گونه ای تهیه شده که راهنمایی برای استفاده از آزمونهای روانشناسی در توسعه فردی و کسب و کار باشد.

شکل 1- ترتیب لایه های ذهن با رویکرد توسعه فردی و کسب و کارهمانطور که در تصویر فوق ملاحظه می‌کنید این تقسیم بندی از بیرونی ترین تا عمیق ترین لایه ها شامل این موارد هستند:

 • رفتار
 • شخصیت
 • هوش و استعداد
 • مدل ذهنی و باورها
 • ناخودآگاه

هر یک از آزمون‌های روانشناسی به عنوان ابزار شناختی به یکی از این لایه‌های رفتار، شخصیت، هوش، مدل ذهنی و ناخودآگاه می‌پردازند. دانستن این که هر کدام از آزمون‌ها روانشناسی به کدام قسمت از روان مربوط می‌شوند می‌توانند به ما نقشه ‌راهی دهد که در کشف و ارتقاء ابعاد شخصیتی و رفتاری و در نهایت توسعه فردی راهگشا باشند. اینکه بدانیم ابزار ما سنجش رفتار است یا شخصیت به کشیدن نقشه راه توسعه فردی، کمک شایانی می‌کند.

آزمون های روانشناسی مربوط به رمز گشایی از رفتار در سایت تست و تایپ، شامل تست دیسک DISC و آزمون سبک مذاکره و  تست تعویق تصمیمات هستند.

رفتار، بیرونی ترین مدل بروز حالات انسانی است. افراد برای پذیرفته شدن در اجتماع به صورت خود آگاه رفتاری را از خود بروز می‌دهند که می‌توانند به راحتی آن را بر اساس زمان و مکان تغییر دهند. تست دیسک یکی از ابزار های تعیین رفتار است. آزمون دیسک با گزارش کامل در سایت تست و تایپ در دسترس کاربران قرار دارد آزمون های سبک مذاکره و تعویق تصمیات نیز، با توجه به اینکه رفتارهای قابل تغییری هستند در این حوزه قرار دارند. از انجا که تست دیسک با گزارش کامل سه پروفایل خروجی دارد که رفتار فرد را به صورت شخصی، رفتار کاری و رفتار عمومی نشان می‌دهد کاربرد زیادی در توسعه فردی و کسب و کار دارد.

تست های روانشناسی مربوط به رمز گشایی از شخصیت در سایت تست و تایپ شامل تست MBTI و تست اینیاگرام با گزارش کامل و تست گاستون برژه و تست آیسنک یا طبایع، هستند که تیپ شخصیتی فرد را مشخص می‌کنند. تغییر این لایه از روان مانند رفتار برای شخص کار آسانی نیست و در پروسه توسعه فردی، فرد فقط به کشف آن می‌پردازد. این آزمون های روانشناسی در سایت تست و تایپ در اختیار کاربران قرار دارد.

در لایه‌های عمیق تر آزمونهای انواع تست هوش و استعداد قرار دارد. ما در سایت تست و تایپ تست هوش چندگانه گاردنر، تست هوش هیجانی باران و تست هوش هیجانی برادبری و گریوز را در اختیار کاربران قرار داده‌ایم. از آنجا که هوش هیجانی قابل آموزش و تقویت می باشد و از طرفی هوش هیجانی فاکتور مهمی در برقراری ارتباط موثر با دیگران می باشد، این دسته از آزمونهای روانشناسی که انواع هوش ها را می سنجند، کاربرد زیادی در کسب و کار و توسعه فردی دارند.

در سایت تست و تایپ در حوزه مدل ذهنی، تست مدل ذهنی، تست چپ مغزی و راست مغزی و تست نگرش نسبت به پول را در اختیار کاربران قرارداده ایم. تست نئو با گزارش کامل که NEO - PIR یا BIG5 هم نامیده میشود، در لایه مدل ذهنی و باورها قراردارد. آزمون نئو با گزارش کامل از آزمونهای روانشناسی پرکاربرد در حوزه کسب و کار و توسعه فردی میباشد.

در عمیق ترین لایه روان، ناخودآگاه فرد قرار دارد. ابزار آزمونی کهن الگوها ناخودآگاه فرد را مشخص می‌کند و تغییر این لایه امکان پذیر نیست اما اگر در فرد آگاهی ایجاد شود به خود آگاهی فرد کمک زیادی می‌کنند. تست آرکتایپ یونگ (سفر قهرمانی)، تست کهن الگوی اسطوره‌ای زنان، تست کهن الگوی اسطوره‌ای مردان در این حوزه قرار دارند. با توجه به اینکه شناخت ناخودآگاه، الگو های رفتاری را مشخص میکند، روز به روز بر کاربرد این آزمون روانشناسی در حوزه های مختلف کسب و کار از استخدام گرفته تا مارکتینگ و برندینگ در حال افزایش است. از سوی دیگر در حوزه توسعه فردی نیز بسیار مورد توجه قرارگرفته است و شناخت و آگاهی از ناخودآگاه فرد، از اولین قدم ها برای توسعه فردی تعریف شده است.


شروع آزمون

آزمون هوش چندگانه گاردنر

مطالب مرتبط