سایت تست و تایپ به عنوان مرجعی برای آزمونهای روانشناسی در حوزه کسب و کار و مدیریت، شروع به فعالیت نموده است. رویکرد تست و تایپ تلفیق مدیریت و روانشناسی و کاربرد آنها در حوزه کسب و کار می باشد.


تست و تایپ با ایجاد امکان دسترسی آنلاین و رایگان به آزمونهای پر کاربرد و استاندارد روانشناسی در حوزه کسب و کار، خدمات مدیریتی خود را به شرح ذیل اعلام می کند:

·  تست و تایپ به عنوان مشاوری برای رشد و تعالی سازمان ها

·  تست و تایپ به عنوان دستیاری برای متخصصین حوزه کسب و کار

·  تست و تایپ به عنوان مشاوری برای برنامه ریزی توسعه فردی و خود مدیریتی


امکان دسترسی آنلاین به آزمونهای روانشناسی حوزه کسب و کار، دامنه تاثیر خدمات مستقیم و غیرمستقیم تست و تایپ را در سراسر ایران و برای هر گروه سنی و هر سطح از تخصص و هر سازمانی، فراهم آورده است. تست و تایپ معتقد است که به کارگیری ابزارهای استعداد یابی و تیپ شناسی، تطابق شغل و شاغل، دست آوردهایی برای افراد و سازمانها به شرح ذیل در پی خواهد داشت:


·  کمک به سازمانها و متخصصین برای رسیدن به بهروری  در محیط کاری

·   لذت بخش شدن محیط های کاری و پیشرفت در سازمانها

·  زندگی سالم‌تر برای تک تک افراد و به طبع آن برخورداری از نعمت حضور در جامعه ای سالم، شاد و پویا

·  بهبود تعاملات بین سازمانها و افراد و افزایش رضایت شغلی

·  بهترین انتخاب ها در حوزه تحصیل، آینده شغلی و توسعه مهارت ها متناسب با استعداد ها و نقاط قوت هر شخص