"یکی می رود و نمیرسد یکی می رود و میرسد"

 "برنامه توسعه دانش آموزی"را بر مبنای سفر قهرمانی تعریف کرده‌ایم. آشنایی با داستان‌های زندگی‌مان باعث می‌شود خودمان را بهتر بشناسیم.هدف از این سفر دستیابی به رضایت شغلی است.

 زندگی یک سفر است، هنگامیکه تصمیم می‌گیریم فعالیت جدیدی را آغاز کنیم در واقع در حال آماده کردن خودمانبرای سفر هستیم. وقتی قدم در مسیر سفر می‌گذاریم قطعا با مشکلاتی مواجه می‌شویم، در زبان اسطوره این مشکلات را اژدها می‌نامند، با اژدها مبارزه می‌کنیم و در نهایت به گنج خود (هدف خود) می‌رسیم. به تعداد انسان‌های دنیا داستان زندگی وجود دارد، اما خوشبختانه الگوهایی که این داستان‌ها از آن‌ها سرچشمه می‌گیرند انگشت شمارند.


در تست و تایپ با علم به این حقیقت که انسان‌ها با یکدیگر تفاوت دارند، توانایی‌ها، علایق و ارزش های متفاوتی دارند، به دانشآموزان کمک می‌کنیم تا با شرکت در آزمون‌های مختلف شناخت بیشتری نسبت به خود واقعی شان پیدا کنند و به طور فعال در روند دستیابی به این شناخت نقش داشتهباشند. زیرا بر این باوریم که ارتباط مستقیمی میان شناخت کامل از خود و رضایت شغلی وجود دارد.آیا ارتباطی میان شخصیت درونی انسان‌ها و موفقیت شغلی آن‌ها وجود دارد؟ آیا به صرف داشتن تجربه و تحصیلات مرتبط، نتایج کاری افراد یکسان خواهد بود؟


انتخاب گرایش تحصیلی مناسب و شغل مناسب باعث بهتر شدن زندگی ما می‌شود. برای رسیدن به رضایت شغلی بایدبدانیم چه ترجیحی داریم و شغلی را انتخاب کنیم که خواسته ما را پوشش دهد. اگر من و شما تیپ شخصیتی یکسانی نداشته باشیم، کاری که به نظر شما جالب است، ممکن است برای من ابداً جالب نباشد و حتی از آن بدم بیاید. رمز رسیدن به رضایت شغلی، انجام کاری است که از آن بیش از هر کار دیگری لذت می‌بریم. بسیار مهم است کاری که انجام می‌دهیم با استعداد و توانمندی ما هماهنگ باشد.

اغلبزمانیدربارهانتخاب شغل آینده مان تصمیمگیری می‌کنیم که کمترینآمادگی را برای این کار داریم. تصمیمی که در اوایلزندگی می‌گیریمممکن است روی همه زندگی ما تاثیربگذارد، وقتیجوان و کم سن و سال هستیممعمولاًاطلاعاتزیادیدرباره شغل مناسب خود نداریم و در هنگامانتخاب شغل به عواقب آن در آینده نیز فکر نمی‌کنیم زیرا  فاقدتجربهکافیهستیم. گذشته از این اطرافیان ما هم با وجود حسن نیتی که دارند ما را به خوبیراهنمایی نمی‌کنند. به دلیل این مجموعهعوامل، بسیاری از افرادشروع بدی را در انتخاب شغل تجربه می‌کنند.

راه حل چیست؟

لازم است به سطح بالایخودآگاهیبرسیم و پس از آن دربارهانتخاب شغل تصمیمگیریکنیم. سفر توسعهفردیبرنامه‌ای است برای رشد فردیت. در این مسیر با خودتان به شکل عمیقیآشنا می‌شوید، استعدادها و معانی مهم زندگی تان را در می‌یابید و جایگاهشغلی که می‌توانید در آن بیشترینرضایت را داشتهباشیدمشخص می‌کنید.

این برنامهشامل 9 گام است.

 در 3 گام نخست، دانشآموزان با شناخت تیپ شخصیتی خود، سبک یادگیری، رغبتتحصیلی، کهن الگوها، ..... به شناخت 360 درجه از خود رسیده و مهارت و توانایی لازم برای انتخاب گرایش تحصیلی و شغل مناسب خود را بدست می‌آورند.

در گام 4، اهدافتحصیلی و شغلی خود را برمبنایواقعیتوجودی خود مشخص می‌کنند.

در گام‌های 5 ،6 ،7 ،8 استراتژی مناسب برای رسیدن به آن اهداف را مشخص می‌کنند.

در آخرین گام، گام 9 دانش آموزان چشم انداز 5 ساله و 10 سالهتحصیلی و شغلی خود را مشخص می‌کنند.

سپس در جلسهکوچینگ "منتور" (مربی) به سوالات تک تک شرکتکنندگان به صورتانفرادیپاسخ می‌دهد و راهنمایی‌های لازم را برای ادامه مسیر به دانش آموزان ارائه می‌دهد.


برایاطلاع از ساعاتبرگزاری و ثبت نام از طریقاین لینک با ما در تماسباشید.