هرگونه شکاف عملکردی می تواند ناشی از بی انگیزگی ها و یا نداشتن آموزش کافی کارکنان باشد. 


به منظور تدوین بسته انگیزشی رویکرد زیر توسط تست و تایپ اجرا خواهد شد:

1-  شناسایی انگیزه های فردی

2- مربی گری

3- طراحی بسته های انگیزشی

4- بازخوردبرای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.