بازی از موثرترین و شادی آور ترین راه‌ها برای یادگیری است. بازی جریانی ساختارمند، وسیله‌ای موثر برای کارکرد بهینه و موثر و بخش جدایی ناپذیر از زندگی ما است. بازی‌های آموزشی می‌توانند عامل اساسی برای افزایش تحرک جنبشی، تفکر انتقادی و حل مسأله باشند.


مزایای یادگیری از طریق بازی

·  آشنایی با دانش به روز مدیریت.

·  خارج شدن از فضای سنتی یادگیری.

·  استفاده عملی از مفاهیم در قالب بازی و گرفتن بازخورد آنی که منجر به یادگیری موفق می‌شود.

·  یادگیری فعال، شرکت کننده‌ها مسائل را حل می‌کنند و نسبت به تصمیمات هم تیمی‌های خود واکنش نشان می‌دهند.

·  ارتقاء مهارت‌های حل مساله، شرکت کنندگان با استفاده از این مهارت مجموعه‌ای از قواعد از پیش آموخته شده را برای حل موفقیت آمیز یک مساله در موقعیت جدید کشف می‌کنند.

·  افزایش انگیزه یادگیری.

·  آشنایی با مدیران دیگر و افزایش دامنه ارتباطات مدیریتی.

توضیح بازی های مدیریتی

با در نظر گرفتن اثر بخشی بالای بازی در یادگیری، بازی‌های مدیریتی تست و تایپ را تعریف کرده‌ایم. بازی‌های مدیریتی، بازی‌هایی هستند که مفاهیم مدیریتی را در قالب بازی به شرکت کننده‌ها آموزش می‌دهند و بر تفکر و برنامه‌ریزی تأکید می‌کنند تا حفظ کردن مطالب. در طراحی بازی‌های مدیریتی این واقعیت که افراد مختلف سبک‌های یادگیری متفاوتی دارند را نیز مدنظر قرار می‌دهیم و این تنوع یادگیری را در طراحی بازی‌ها لحاظ می‌کنیم. بازی‌های مدیریتی همچنین به افزایش مهارت‌های هوش هیجانی که یکی از مهم ترین عوامل مدیریت موفق می‌باشند، کمک می‌کنند.

انواع بازی های مدیریتی با اهداف مختلف وجود دارند ما در تست و تایپ دو روش متفاوت را دنبال می کنیم:

1. بازی ها بر اساس خواسته سازمان 

این بازی ها با توجه به خواسته سازمان متقاضی در جهت مفاهیمی که دغدغه اصلی سازمان است تعریف و طراحی می شوند.

مثال:

 بازی های تیم سازی 

بازی های توسعه رهبری سازمانی

بازی های مشارکتی

بازی های آموزشی

2. بازی های شخصیت شناسی 

این بازی ها از قبل طراحی شده اند و روند بازی مشخص است. در این مدل تست و تایپ بر اساس مفاهیم تیپ شناسی مراحلی را طراحی و تدوین می کند که در آن افراد بتوانند به یک گنج دست یابند.

مثال

بازی نقشه گنج

این بازی برمبنای مفهوم آرکتایپ ها ( انرژی های درونی) و سفر قهرمانی ( نقش راهنماهای درونی ما در زندگی) طراحی شده است. نقشه گنج تجربه کردن مفاهیم مطرح شده توسط یونگ و جوزف کمپل  به صورت عملی و در قالب بازی است.

شرکت کنندگان در این بازی نقش قهرمان سفر را بازی می کنند. آنها ماموریت دارند به کمک هم تیمی های خود با تشخیص راهنماهای واقعی از دروغین و حل معماهای هر کدام از مراحل سفر زودتر از سایرین به گنجی که درانتهای سفر در انتظار آنها است، برسند.

این بازی علاوه بر تمرین مفاهیم مطرح شده توسط یونگ فرصتی برای آشنایی با سایر مدیران در فضایی صمیمی و پرهیجان است.

برای اجرای این بازی در سازمان خود با ما در تماس باشید.