تست و تایپ با طرح دوره‌های آموزشی اختصاصی، متناسب با نیاز سازمان‌ها، ابزاری برای رشد و توسعه مهارت‌ها و کم شدن تعارض‌ها فراهم‌آورده است. آموزش سازمانی امروزه در دنیا در سیکل (ارزیابی، آموزش و تثبیت) انجام می شود و پس از مرحله تثبیت دوباره ارزیابی صورت می گیرد. تست و تایپ در مقوله آموزش در کسب و کارها، رویکردی فرآیندی دارد. این رویکرد فرآیندی، شامل ارزیابی، آموزش و تثبیت می باشد که در ذیل به کلیات مراحل آن خواهیم پرداخت.

مراحل اجرای آموزش ما در سازمان ها

1.  برگزاری جلسه با سازمان‌ متقاضی و شناخت و عارضه یابی در سازمان.

2.  فراهم شدن دسترسی سازمانی برای کارکنان مورد نظر سازمان و انجام آزمون‌های خاص جهت ارزیابی سیلابس‌های مورد نیاز برای سازمان.

3.  ارائه گزارش کلی از ارزیابی مقدماتی به سازمان.

4.  طراحی ماژول‌های آموزشی، متناسب با ارزیابی اولیه سازمان.

5.  اجرای آموزش‌ها در قالب کارگاه، فعالیت آموزشی و بازی ها. 

6.  اجرای دوره‌های کوچینگ توسط مربیان تست و تایپ، جهت تثبیت آموخته ها. 

7.  پس از کوچینگ، ارزیابی مجددی برای سنجش اثر بخشی فرآیند طی شده صورت می‌پذیرد. در این مرحله نیز گزارشی از گروه تست و تایپ به سازمان جهت اطلاع و بررسی بیشتر ارائه می‌گردد. 


لیست آموزش های تست و تایپ در بخش آموزش های سازمانی


1.  کارگاه‌های خود شناسی و تیپ شناسی


2.  کارگاه های ارتباطی (ارتباط بین فردی)


3.  آموزش مهارت‌های توسعه رهبری و سازمانی