تست و تایپ با طرح دوره‌های آموزشی اختصاصی، متناسب با نیاز سازمان‌ها، ابزاری برای رشد و توسعه مهارت‌ها و کم شدن تعارض‌ها فراهم‌آورده است. آموزش سازمانی امروزه در دنیا در سیکل (ارزیابی، آموزش و تثبیت) انجام می شود و پس از مرحله تثبیت دوباره ارزیابی صورت می گیرد. 
تست و تایپ در مقوله آموزش در کسب و کارها، رویکردی فرآیندی دارد. این رویکرد فرآیندی، شامل ارزیابی، آموزش و تثبیت می باشد که در ذیل به کلیات مراحل آن خواهیم پرداخت.1.  برگزاری جلسه با سازمان‌ متقاضی و شناخت و عارضه یابی در سازمان.

2.  فراهم شدن دسترسی سازمانی برای کارکنان مورد نظر سازمان و انجام آزمون‌های خاص جهت ارزیابی سیلابس‌های مورد نیاز برای سازمان.

3.  ارائه گزارش کلی از ارزیابی مقدماتی به سازمان.

4.  طراحی ماژول‌های آموزشی، متناسب با ارزیابی اولیه سازمان.

5.  اجرای آموزش‌ها در قالب کارگاه، فعالیت آموزشی و بازی ها. 

6.  اجرای دوره‌های کوچینگ توسط مربیان تست و تایپ، جهت تثبیت آموخته ها. 

7.  پس از کوچینگ، ارزیابی مجددی برای سنجش اثر بخشی فرآیند طی شده صورت می‌پذیرد. در این مرحله نیز گزارشی از گروه تست و تایپ به سازمان جهت اطلاع و بررسی بیشتر ارائه می‌گردد. لیست آموزش های تست و تایپ در بخش آموزش های سازمانی1.  کارگاه‌های خود شناسی و تیپ شناسی


رفتار شناسی بر اساس DISC
شخصیت شناسی بر اساس MBTI
شخصیت شناسی بر اساس NEO
شخصیت شناسی بر اساس مدل ذهنی MENTAL MODEL
شخصیت شناسی بر اساس HERO WITH IN
شخصیت شناسی بر اساس کهن الگوها ARCHETYPE
هوش هیجانی
مدیریت بر خود Personal Interests, Attitudes, and Values
برنامه ریزی توسعه فردی Personal Development Planning  1. برنامه توسعه دانش آموزی
  2. برنامه توسعه دانشجویی


مدیریت زمان 
خلاقیت و نوآوری
تفکر انتقادی
مدیریت استرس
انگیزش سازمانی Personal Interests, Attitudes, and Values و مدل XYZ
مدل های تصمیم گیری

2.  کارگاه های ارتباطی (ارتباط بین فردی)

مهارت های تیم سازی


  1. اهمیت تیم سازی با مدل COMPASS POINT
  2. تیم سازی براساس BELBIN
  3. تیم سازی براساس PIAV

  4. تیم سازی بر اساس CHOICE THEORY
  5. تیم سازی بر اساس DISC

 

زبان بدن و ارتباط موثر


تحلیل رفتار متقابل
مهارت های تحلیل شغل
تکنیک های مصاحبه
مهارت های ارتباطی براساس مدل های DISC , MBTI
تصمیم گیری گروهی با تکنیک RAPID
تصمیم گیری گروهی بر اساس مدل شخصیتی
اصول و فنون مذاکره
مهارت‌های ارتباطی بر اساس مدل JERABEK
مهارت های ترغیب مشتری بر اساس فاکتورهای روانشناسی
مهارت های ترغیب مشتری براساس تیپ شخصیتی
آموزش تکنیک‌های فروش
توانایی های لازم برای یک فروشنده موفق
عبارت های کلیدی در فروش

3.  آموزش مهارت‌های توسعه رهبری و سازمانی

برنامه توسعه مدیریتی (بهترین مدل مدیریتی من) Management Development planning
کارگاه‌های مدیریت عملکرد کارکنان
کارگاه‌های تکنیک‌های تصمیم‌گیری و حل مسئله
مهارت‌های مصاحبه
مشتری مداری
مدیریت تعارض