خدمات آموزشی سازمانی

نوتریکا (تست و تایپ) علاوه برکارگاه‌های خود شناسی، تیپ شناسی و کارگاه های مدیریت ارتباطات (ارتباط بین فردی)، با طرح و اجرای دوره‌های آموزشی اختصاصی، متناسب با نیاز سازمان‌ها، ابزاری برای رشد و توسعه مهارت‌ها و کم شدن تعارض‌ها و بهبود فرآیندها فراهم‌آورده است. در نوتریکا، اساتید، نقش تسهیلگر در آموزش‌ها به عهده دارند و آموزش‌های سازمانی، همراه با فعالیت عملی است و به صورت کارگاه های آموزشی برگزار می‌گردد. علاوه بر آن نوتریکا با طراحی بازی‌های مدیریتی می‌تواند به سازمان‌ها در طراحی و اجرای ایونت سازمانی کمک کند.

با توجه به نگاه کل نگر نوتریکا (تست و تایپ)، نگرانی سازمان‌ها از بی پاسخ بودن هزینه‌های آموزشی مرتفع می‌گردد، زیرا آموزش‌ها در نوتریکا، طراحی شده بر مبنای هویت و فرهنگ سازمان و ارزش ها و شایستگی های سازمانی می‌باشد.

مزایا این خدمت:

نوتریکا با طرح دوره‌های آموزشی اختصاصی، متناسب با نیاز سازمان‌ها، ابزاری برای رشد و توسعه مهارت‌ها و کم شدن تعارض‌ها فراهم‌آورده است. آموزش سازمانی امروزه در دنیا در سیکل (ارزیابی، آموزش و تثبیت) انجام می شود و پس از مرحله تثبیت دوباره ارزیابی صورت می گیرد.تست و تایپ در مقوله آموزش در کسب و کارها، رویکردی فرآیندی دارد. این رویکرد فرآیندی، شامل ارزیابی، آموزش و تثبیت می باشد که در ذیل به کلیات مراحل آن خواهیم پرداخت.

مراحل اجرای آموزش ما در سازمان ها

1.  برگزاری جلسه با سازمان‌ متقاضی و شناخت و عارضه یابی در سازمان.

2.  فراهم شدن دسترسی سازمانی برای کارکنان مورد نظر سازمان و انجام آزمون‌های خاص جهت ارزیابی سیلابس‌های مورد نیاز برای سازمان.

3.  ارائه گزارش کلی از ارزیابی مقدماتی به سازمان.

4.  طراحی ماژول‌های آموزشی، متناسب با ارزیابی اولیه سازمان.

5.  اجرای آموزش‌ها در قالب کارگاه، فعالیت آموزشی و بازی ها. 

6.  اجرای دوره‌های کوچینگ توسط مربیان نوتریکا، جهت تثبیت آموخته ها. 

7.  پس از کوچینگ، ارزیابی مجددی برای سنجش اثر بخشی فرآیند طی شده صورت می‌پذیرد. در این مرحله نیز گزارشی از گروه تست و تایپ به سازمان جهت اطلاع و بررسی بیشتر ارائه می‌گردد. 


لیست آموزش های تست و تایپ در بخش سازمانی


1.  کارگاه‌های خود شناسی و تیپ شناسی


2.  کارگاه های ارتباطی (ارتباط بین فردی)


3.  آموزش مهارت‌های توسعه رهبری و سازمانی