تعداد سوالات: 90

مدت زمان: 20 دقیقه


آزمون هوش هیجانی بار_ان (Bar-on Emotional Quotient Inventory) برای مجموعه ای از قابلیت ها، صلاحیت ها و مهارت های غیرشناختی در نظر گرفته شده که بر توانایی شخص برای موفقیت در مقابله با درخواست ها و فشارهای محیطی تاثیر دارد. اولین بار، طرح این پرسشنامه در سال 1983 به منظور ارزیابی عوامل کلیدی متعدد کارکردعاطفی، هیجانی و اجتماعی آغاز گردید.

در این آزمون، انواع هوش هیجانی (15 دسته) موردارزیابیقرار میگیرند و به هر دستهنمره ای تعلقخواهدگرفت. این آزمونمستقیمانقاط قوت و ضعف هر فرد را موردارزیابیقرارداده و سکویمناسبی جهت کشف خود، می باشد. از دیدگاه تست و تایپ، ارزیابیفاکتورهای هوش هیجانی در کنارسایرارزیابی ها از تیپ شخصیتی، زمینه را برای رشد و کسب موفقیت در حوزه ی کسب و کار و زندگیفردیفراهم می آورد. از نکاتقابلتوجه در هوش های هیجانی، اکتسابیبودن، قابلیتآموزشداشتن و بهبود می باشد. در همینراستا، تست و تایپتوصیه می کند اگر می خواهیدشخصی را  در سازمان جذب کنید که تفاسیر سایرآزمونهایحوزه ی کسب و کار وی مثبتبوده و فقط فاکتورهای ارزیابی شده در این آزمون، در اندازه های مورد انتظار نبوده، یا در مورد قابلیت های مورد انتظار خودتان دچار چالش شده اید، هنوز فرصت برای رسیدن به شرایط مطلوب، وجود دارد.


انواع هوش های هیجانی مورد ارزیابی قرارگرفته در این آزمون، به شرح ذیل می باشد:

 1. خود آگاهی هیجانی (Emotional Self Awareness): توانایی آگاه بودن از احساسات خود.
 2. خود ابرازی (Assertiveness): توانایی ابراز احساسات، باورها و افکار صریح و دفاع از مهارت‌های سازنده و بر حق خود.
 3. احترام به خود (Self regard): توانایی آگاه بودن از ادراک خود، پذیرش خود و احترام به خود.
 4. خودشکوفایی (Self Actualization): توانایی درک ظرفیت بالقوه و انجام چیزی که می‌توان انجام داد، تلاش برای انجام دادن و لذت بردن.
 5. استقلال (Independence): توانایی هدایت افکار و اعمال خود و آزاد بودن از تمایلات هیجانی.
 6. همدلی (Empathy): توانایی آگاه بودن و درک احساسات دیگران و ارزش دادن به آن‌ها.
 7. مسئولیتپذیری اجتماعی (Responsibility): توانایی ابراز خود به عنوان یک عضو دارای حس همکاری، موثر و سازنده در گروه.
 8. رابطه بین فردی (Interpersonal Relationship): تواناییایجاد و حفظ روابطرضایت بخش متقابل به وسیله ی نزدیکی عاطفی، صمیمیت، محبت کردن و محبت گرفتن.
 9. واقع گرایی (Reality Testing): توانایی سنجش هماهنگی بین چیزی که بطور هیجانیتجربه شده و چیزی که به طور واقعیوجوددارد.
 10. انعطاف پذیری (Flexibility): توانایی سازگار بودن افکار و رفتار با تغییرات محیط و موقعیت‌ها.
 11. حل مسئله (Problem Solving): تواناییتشخیص و تعریفمشکلات از یکطرف، و از طرف دیگر خلق راه حل های موثر و تحققبخشیدن به آنها.
 12. تحلیلاسترس (Stress Tolerance): تواناییمقاومت در برابررویدادها و موقعیت‌های استرس زا و هیجانات قوی، بدون جا زدن و تواناییرویاروییفعال و مثبت با استرس.
 13. کنترل تکانه (Impulse Control): توانایی مقاومت در برابر یک تکانه، فاجعه و یا کاهشاثرات آن‌ها، همچنین توانایی کنترل هیجانات خود.
 14. خوش بینی (Optimism): توانایی زیرکانه نگاه کردن به زندگی و تقویت نگرش‌های مثبت، حتی درصورت بروز بدبختی و احساسات منفی.
 15. شادمانی (Happiness): توانایی احساس خوشبختی کردن در زندگی خود، لذت بردن از خود و دیگران، داشتن احساسات مثبت، صریح، مفرح و شاد.


نکته ی قابلتوجه این است که در این آزمون، امتیاز هر نوع از هوش های هیجانی فرد، به تنهاییسنجیده می شود. اگر مایلباشید که در کل، امتیاز هوش هیجانی خود را دریابید، می بایست آزمون هوش هیجانی برادبری و گریوز را انجامدهید. این آزمون، در سایت تست و تایپ به صورت رایگان قابل دسترسی می باشد. علاوه بر این، انجام آزمون هوش چند گانه گاردنر نیز پیشنهاد می شود. در آزمون گاردنر، 8 نوع هوش از انواع هوش ها مورد سنجش قرار می گیرد که مشابه آزمون بار_ان به هر هوش امتیازی داده می شود.روایی و پایایی آزمون

این پرسشنامه توسط بار_ان هنجاریابی شده است. نتایج حاصل از هنجاریابینشانداده که این پرسشنامه از اعتبار و روایی مناسبی برخورد دار است.