طبايع (آيسنك)


تعداد سوالات
90
مدت زمان
25 دقیقه

شروع آزمون


بر اساس اين آزمون، طبايع چهار گانه ي صفراوي، دموي، بلغمي و سوداوي بدست مي آيند. آزمون آيزنك (Eysenck) در سال 1967 جهت سنجش برخي جنبه هاي شخصيتي از جمله درون گرايي و برون گرايي و همچنين تشخيص برخي از اختلال هاي شخصيتي مانند روان گسستگي، جامعه ستيزي، روان آزردگي و مقبوليت اجتماعي براي گروه هاي سني متفاوت اعم از خردسالان، نوجوانان و بزرگسالان كه در برگيرنده چهل و هشت موضوع مي شد، ساخته شد. بعدها تغيير شكل پيدا كرده، به مرور زمان به شكل امروزي درآمد. آزموني كه در پيش رو داريد براي افراد بالاي 16 سال طراحي شده است. در سايت تست و تايپ نسخه 90 سوالي اين آزمون در اختيار كاربران قرار گرفته است. از ديدگاه تست و تايپ، در نظر گرفتن نتايج اين آزمون در كنار ساير آزمونهاي معتبر روانشناسي در حوزه كسب و كار، ديدگاه مناسبي از تيپ شخصيتي افراد ارائه خواهد داد و قابليت اتكا بيشتري خواهد يافت.


عوامل و فاكتور‌هايي كه در پرسشنامه آيسنك مورد بررسي قرار مي‌گيرد:

·  عامل روان گسسته گرايي (Psychoticism

روان گسسته گرايي نيز به عدم انجام رفتارهاي مقبول اجتماعي اشاره دارد. روان گسسته گرايي نه تنها با يك دوره روان پريشي و انكار رابطه دارد بلكه با پرخاشگري نيز در رابطه است. رفتار روان گسسته گرايي ريشه در خصوصياتي همچون يكدندگي، عدم انطباق، بي ملاحظگي، بي مبالاتي، خصومت و تكانشگري دارد. آيسنك عقيده دارد كه ممكن است بالا بودن اين عامل ارتباط مستقيمي با سطح تستسترون داشته باشد.

در عامل گسسته‌گرايي بالا افراد، منزوي، بي احساس، تكانشي، پرخاشگر، سخت دل، خلاق، فاقد قدرت همدلي و بي توجه به ديگرانند و با آداب و رسوم مورد قبول جامعه در تضاد هستند.

·  عامل روان رنجوري (Neurotic-ism)/ پايداري

روان رنجوري يا احساسات به وسيله تاثيرات منفي مانند افسردگي‌هاي زياد و اضطراب‌هاي طولاني مدت شناخته مي‌شوند. بر اساس تئوري آيسنك عامل روانرنجوري بر اساس سطح آستانه فعال شدن در سيستم عصبي در مغز است. اين فعال سازي را مي‌توان به وسيله ضربان قلب، فشار خون، دستان سرد و غيره اندازه گيري كرد. كساني كه دچار روان رنجوري هستند، آستانه ي فعال شدن اين قسمت در آن‌ها پايين است و قادر به كنترل يا مهار واكنش‌هاي احساسي خود نيستند و در مواجه با كوچكترين استرسي به اين نتيجه مي‌رسند كه فرار كنند يا بجنگند و سريع مضطرب يا نااميد مي‌شوند. اما در مقابل كساني كه آستانه ي واكنش بالايي دارند در كنترل احساسات، خود دار تر هستند. اين افراد آرام تر هستند و مديريت بحران خشم بهتري دارند. افرادي كه در بعد روانرنجور خويي نمره بالايي مي‌گيرند، واكنش‌هاي هيجاني شديدي از خود نشان مي‌دهند و خيلي راحت مي‌ترسند.

خلق نااستوار روان آزردهگرايي با صفتي چون عصبي، دمدمي، زودرنج، بيقرار، پرخاشگر، تحريك پذير، افسرده، مضطرب، خجالتي، غيرمنطقي، انعطافناپذير و عزت نفس پايين توصيف مي‌شود. در مقابل، بعد خلق استوار با صفاتي چون آرام، بيخيال، سرزنده، پيشگام، ميانه رو و باثبات شناخته مي‌شود.

·  عامل برونگرايي (Extroversion)

معمولاً فرد برون‌گرا فردي است اجتماعي، خوش برخورد، علاقه مند به مهماني، داراي دوستان زياد و طالب هيجان كه بدون فكر و انديشه و به صورت تكانشي عمل مي‌كند. اين افراد به تحريك خارجي نياز دارند. آيسنك براي بعد برونگرايي، يك مبناي فيزيولوژيك قائل است كه ريشه در واكنشپذيري دستگاه عصبي ارادي دارد. بر اساس تئوري انگيختگي آيسنك براي برون گرايي يك ميزان اپتيمي براي انگيختگي مغزي وجود دارد و عملكرد افراد باعث بالا رفتن يا پايين آمدن اين نسبت به سطح اپتيمم مي‌شود. اين تحريكات مي‌تواند به وسيله پوست، امواج مغزي و عرق كردن اندازه گيري شود. بر اساس تئوري آيسنك براي برونگراها اين سطح تحريك پذيري براي آن‌ها پايين است و اين افراد نياز به عامل بيروني دارند تا انگيختگي در مغز آن‌ها رخ دهد. به همين دليل است كه سطح ارتباط خود با ديگران را در بالاترين حد نگه مي‌دارند. حدود 16 در صد افراد جامعه به اين صورت هستند. در مقابل افراد درون گرا سطح تحريك پذيري مغزي بالايي دارند و نيازي به عامل خارجي ندارد و در واقع به آرامش نياز دارند تا اين عامل را در سطح اپتيمم نگه دارند. اين افراد نيز حدود 16 درصد جامعه را تشكيل مي‌دهند. فرد درون گرا فردي است آرام، در خود فرو رفته، خوددار و تاملي كه به احساسات آني اعتماد نمي‌كند و زندگي با نظم و قاعده را بر زندگي بر مبناي شانس و خطر ترجيح مي‌دهد. بايد توجه داشت كه حدود 68 درصد مردم در سطح مياني انگيختگي قرار دارند و در واقع ميان‌گرا هستند.

·  عامل دروغ (Lie)

عامل L حساسيت و تمايل به مقبوليت اجتماعي را مي‌سنجد. اگر L بالا باشد نشان دهنده اين است كه حساسيت و تمايل به مقبوليت اجتماعي در فرد زياد است. يعني فرد خود را به سختي مي‌اندازد تا مورد قبول ديگران قرار بگيرد. عامل L فاكتور دروغ سنجي نيز محسوب مي‌شود. اگر اين ميزان بالا باشد فرد به درستي و صداقت به سوالات جواب نداده است.

اعتبار و روايي

به منظور تعيين اعتبار اين پرسشنامه، آيسنك آن را بر روي گروه هاي واحد، در دو زمان مختلف اجرا كرد و روايي و اعتبار آن را بدست آورد. ضريب اعتبار دروني (آلفاي كرونباخ) براي مردان و زنان بالاي 0.78 بدست آمده است. در نمونه ايراني، آلفاي كرونباخ حدود 0.72 گزارش شد كه نشان از پايايي و روايي خوب اين آزمون دارد.


شروع آزمون