تست گاستون برژه Gaston Berger


تعداد سوالات
90
مدت زمان
20 دقیقه

شروع آزمون


تست گاستون برژه Gaston Berger یکی از تست های روانشناسی است که در حوزه سنجش خلق و خوی مطرح است. تست گاستون برژه می تواند فرمولی از مدل خلق مثبت یا منفی فرد را مشخص نماید. سه دسته کلی از لایه های شخصیت هر فرد در الگوی خلق و خوی در تست گاستون برژه مشخص میشود و البته به صورت کلی هم تیپ شخصیتی فرد گزارش می شود. سه حوزه ای را که تست گاستون برژه مشخص می کند شامل فشردگی ، گرایش ها و رفتار فرد است. 

 • مولفه فشردگی : این مولفه در تست گاستون برژه با دو عامل انگیزش و فعالیت سنجیده می شود. عامل انگیزش که نشان دهندۀ آمادگی برای بروز هیجانات تند و فراوان است و عامل فعالیت که بیانگر سهولت کمابیش زیاد یا کم اقدام شخص، برای به دست آوردن چیزهای مورد نظرش می باشد.
 • مولفه جنبۀ کلی رفتار شخص : که با سه عامل ثانویت، وسعت میدان ضمیر ناخودآگاه و حالت قطبی سنجیده می شود. ثانویت تداوم برداشتها را که بر حسب افراد مختلف تفاوتهای بسیار زیادی دارد نشان می دهد. این عامل کمابیش بیانگر حالت سیستماتیک رفتار افراد است. وسعت میدان ضمیر خودآگاه که بیانگر تعداد کمابیش زیاد ایده ها، تصاویر و احساسات متفاوتی است می تواند در یک لحظه در فکر شخص حضور داشته باشد و سرانجام حالت قطبی که مشخص کنندۀ تیپ مریخ یا تیپ زهره است. تیپ مریخ سعی در حاکم شدن توسط فشار و اجبار را دارد و تیپ زهره این کار را از طریق جلب توجه دیگران انجام می  دهد.
 • مولفه جهت گرایش ها : که با چهار عامل حرص و آز ، ارزشهای حسی ، مهربانی و ملایمت و تمایلات روشنفکرانه ، سنجیده می شود. حرص و آز یا میل به افزایش چیزهایی که شخص در اختیار دارد، آنچه می تواند به دست آورد، و آنچه که می خواهد داشته باشد. ارزشهای حسی ما را به دنیای مسائل محسوس متصل می سازد و نقش بزرگی در جنبۀ زیبایی شناسی دارد. مهربانی و ملایمت باعث می شود به دیگران توجه داشته باشیم و دائما خویشتن را به جای آنها بگذاریم و تمایلات روشنفکرانه نه از نظر هوشی و نه به عنوان یک قابلیت شناخته شده بلکه از نظر کنجکاوی مقدار «نیاز به فهمیدن» را مشخص می سازد.

تست گاستون برژه توسط چه کسی ارائه شده است؟

گاستون برژه در سال 1896 در سنت لویس سنگال در آفریقا به دنیا آمد. پدر او فرانسوی بود و تحصیلات خود را در فرانسه ادامه داد. در ابتدا به نیروی نظامی پیوست، ولی بعدها به دانشگاه برگشت و در رشته ی ادبیات و فلسفه به تحصیل پرداخت. گاستون برژه در سال 1950 آنالیز شخصیت کاربردی را نوشت. بر اساس ادعای میشل و فرانسوا گوکلن، گاستون برژه این پرسشنامه را براساس تحقیقات هایمن و همکارش ویسمان نوشته است، به صورتی که 3 عامل اول را هایمن و همکارانش معرفی کردند و 6 عامل دوم را گاستون برژه ارائه داده است.

تست گاستون برژه چه عواملی را می سنجد؟

تست گاستون برژه برای به دست آمدن فرمولی از شخصیت انسانی تهیه شده است. بدین منظور نه (9) عامل مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در مقالات متعدد دیده شده است که مدیریت ریسک ارتباط و همبستگی زیادی با عوامل این آزمون دارد. 

 

 1. تاثیر پذیری و غیر تاثیرپذیری : تاثیرپذیری نشان دهنده ی آمادگی برای بروز هیجانات و دستخوش احساسات شدن و غیر تاثیرپذیری نشان دهنده ی کمتر دستخوش احساسات شدن است.
 2. فعال و غیر فعال : انگیزه و خواست فرد برای رسیدن به اهدافش را مشخص می‌کند. اگر شخصی فعال باشد برای فائق آمدن بر مشکلات نیروی زیادی صرف می‌کند و اگر غیر فعال باشد، سریع از دیدن مشکلات نا امید می‌شود و انرژی برای رفع مشکل به خرج نمی‌دهد.
 3. ابتدایی و ثانویه بودن : ابتدایی بودن یعنی واکنش اولیه نسبت به رویداد ها و ثانویه یعنی واکنش کند نسبت به رویداد ها.
 4. وسعت کم و یا زیاد میدان ضمیر خودآگاه : که بیانگر تعداد زیاد ایده ها، تصاویر و احساسات متفاوتی است. می تواند در یک لحظه در فکر شخص حضور داشته باشد. 
 5. حالت قطبی : مشخص کنندۀ تیپ مریخ یا تیپ زهره است. اولی سعی در حاکم شدن توسط فشار و اجبار را دارد و دومی این کار را از طریق جلب توجه دیگران انجام می‌دهد. 
 6. حرص و آز داشتن و یا نداشتن : میل به افزایش چیزهایی که شخص در اختیار دارد، آنچه می تواند به دست آورد و آنچه که می خواهد داشته باشد. 
 7. داشتن ارزشهای حسی و یا نداشتن آن : که ما را به دنیای مسائل محسوس متصل می سازد و نقش بزرگی در جنبه ی «زیبایی شناسی» دارد. 
 8. مهربانی و ملایمت داشتن و یا نداشتن : که باعث می شود به دیگران توجه داشته باشیم و دائما خویشتن را به جای آنها بگذاریم.
 9. تمایلات روشنفکرانه داشتن یا نداشتن : نه از نظر هوشی و نه به عنوان یک قابلیت شناخته شده بلکه از نظر کنجکاوی مقدار «نیاز به فهمیدن» را مشخص می سازد.

 

تیپ های شخصیتی در گاستون برژه کدام ها هستند؟

آزمون گاستون برژه با سنجیدن عوامل فوق نشان خواهد داد که فرد کدام تیپ شخصیتی زیر را دارد. تست گاستون برژه ، بر اساس سه دسته یعنی تاثیر پذیر و غیر تاثیرپذیر ، فعال و غیرفعال و حالت ابتدایی یا ثانویه استوار است. با ترکیبهای متفاوتی که از این سه عامل به دست می آید می توان هشت گروه را مشخص کرد. این هشت گروه تیپ های غایی و فرضی محسوب می شود و آشکار است که چنین طبقه‌بندی صرفا حالت تئوریک دارد و به هر حال باید تغییراتی را در آن مد نظر داشت. به همین شکل نام‌هایی که برای این هشت گروه مطرح می شود نباید قاطع و کامل محسوب شود. به عنوان مثال معنای اصطلاحاتی چون احساساتی یا خونسرد دقیقا آنچه را که در زبان رایج از این کلمات فهمیده می‌شود نمی رساند. با این وجود این طبقه بندی در رابطه با شخصیت شناسی مفید است:

 • فرد عصبی : در آزمون گاستون برژه تیپ شخصیتی عصبی خوانده می شود که آمادگی زیادی برای بروز هیجانی شدن دارد و در مقابل مشکلات غیر فعال است و واکنش سریعی نسبت به رویدادها نشان می دهد.

 

 • فرد احساساتی : در آزمون گاستون برژه تیپ شخصیتی احساساتی خوانده می شود که آمادگی زیادی برای بروز هیجانی شدن دارد و در مقابل مشکلات غیر فعال است و واکنش کندی نسبت به رویدادها دارد.

 

 • فرد تندخو : تاثیرپذیرفعالابتدایی (ت – غ – الف) در آزمون گاستون برژه تیپ شخصیتی تندخو خوانده می شود که آمادگی زیادی برای بروز هیجانی شدن دارد و در مقابل مشکلات فعال است و واکنش تندی نسبت به رویدادها دارد.

 

 • فرد پرشور : تاثیرپذیرفعالثانویه (ت – غ – ث) در آزمون گاستون برژه تیپ شخصیتی پرشور خوانده می شود که آمادگی زیادی برای بروز هیجانی شدن دارد و در مقابل مشکلات فعال است و واکنش کندی نسبت به رویدادها دارد.

 

 • فرد دموی : در آزمون گاستون برژه تیپ شخصیتی دموی خوانده می شود که کمتر دستخوش احساسات می شود و در مقابل مشکلات فعال است و واکنش تندی نسبت به رویدادها دارد.

 

 • فرد خونسرد : در آزمون گاستون برژه تیپ شخصیتی خونسرد خوانده می شود که کمتر دستخوش احساسات می شود و در مقابل مشکلات فعال است واکنش کندی نسبت به رویدادها دارد.

 

 • فرد بی شکل : در آزمون گاستون برژه تیپ شخصیتی بی شکل خوانده می شود که کمتر دستخوش احساسات می شود و در مقابل مشکلات غیر فعال است است و واکنش تندی نسبت به رویدادها دارد.

 

 • فرد بی احساس : در آزمون گاستون برژه تیپ شخصیتی بی احساس خوانده می شود که کمتر دستخوش احساسات می شود و در مقابل مشکلات غیر فعال است  و واکنش کندی نسبت به رویدادها دارد. 

تست گاستون برژه هیچ گونه اصول اخلاقی را مطرح نمی کند و سعی در مشخص کردن کیفیت ها یا نقایص افراد ندارد، بلکه به فرم و شکل «بودن» و نوع «احساس کردن» مسائل بر حسب شرایط مختلف می پردازد، که این شکل، نمی تواند برای یک نفر امتیازات، یا نقایصی را در بر داشته باشد. بنابراین، شما می توانید بدون هیچ گونه پیش داوری و با سادگی تمام به این سوالها پاسخ بدهید.

از دیدگاه تست و تایپ، هر سازمان و کسب و کاری نیازمند رویکرد های متفاوت و مکمل در سطوح مختلف کاری خود می باشد و مهمترین نکته این است که فرد و تیپ شخصیتی مناسب، در جایگاه متناسب با استعدادها قرار گیرد.

در آزمون گاستون برژه در هر سوال 2 یا 3 گزینه مطرح شده است. هر کدام از گزینه‌ها که به روحیات شما نزدیک تر است را انتخاب کنید. برای هر سوال تنها می‌توانید یک گزینه را انتخاب نمایید.


شروع آزمون