گاستون برژه


تعداد سوالات
90
مدت زمان
20 دقیقه

شروع آزمون


گاستون برژه در سال 1896 در سنت لويس سنگال در آفريقا به دنيا آمد. پدر او فرانسوي بود و او تحصيلات خود را در فرانسه ادامه داد. در ابتدا به نيروي نظامي پيوست، ولي بعدها به دانشگاه برگشت و در رشته ي ادبيات و فلسفه به تحصيل پرداخت. گاستون برژه در سال 1950 آناليز شخصيت كاربردي را نوشت. بر اساس ادعاي ميشل و فرانسوا گوكلن، گاستون برژه اين پرسشنامه را بر اساس تحقيقات هايمن و همكارش ويسمان نوشته است، به صورتي كه 3 عامل اول را هايمن و همكارانش معرفي كردند و 6 عامل دوم را گاستون برژه ارائه داده است.

اين آزمون براي به دست آمدن فرمولي از شخصيت انساني تهيه شده است. بدين منظور نه (9) عامل مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند.

  1. تاثير پذيري و غير تاثيرپذيري: تاثيرپذيري نشان دهنده ي آمادگي براي بروز هيجانات و دستخوش احساسات شدن و غير تاثيرپذيري نشان دهنده ي كمتر دستخوش احساسات شدن است.
  2. فعال و غير فعال: انگيزه و خواست فرد براي رسيدن به اهدافش را مشخص مي‌كند. اگر شخصي فعال باشد براي فائق آمدن بر مشكلات نيروي زيادي صرف مي‌كند و اگر غير فعال باشد، سريع از ديدن مشكلات نا اميد مي‌شود و انرژي براي رفع مشكل به خرج نمي‌دهد.
  3. ابتدايي و ثانويه بودن: ابتدايي بودن يعني واكنش اوليه نسبت به رويداد ها و ثانويه يعني واكنش كند نسبت به رويداد ها.
  4. وسعت كم و يا زياد ميدان ضمير خودآگاه: كه بيانگر تعداد زياد ايده ها، تصاوير و احساسات متفاوتي است، مي تواند در يك لحظه در فكر شخص حضور داشته باشد. 
  5. حالت قطبي: كه مشخص كنندۀ تيپ مريخ، يا تيپ زهره است. اولي سعي در حاكم شدن توسط فشار و اجبار را دارد، و دومي اين كار را از طريق جلب توجه ديگران انجام مي‌دهد. 
  6. حرص و آز داشتن و يا نداشتن: ميل به افزايش چيزهايي كه شخص در اختيار دارد، آنچه مي تواند به دست آورد، و آنچه كه مي خواهد داشته باشد. 
  7. داشتن ارزشهاي حسي و يا نداشتن آن: كه ما را به دنياي مسائل محسوس متصل مي سازد و نقش بزرگي در جنبه ي «زيبايي شناسي» دارد. 
  8. مهرباني و ملايمت داشتن و يا نداشتن: كه باعث مي شود به ديگران توجه داشته باشيم و دائما، خويشتن را به جاي آنها بگذاريم.
  9. تمايلات روشنفكرانه داشتن يا نداشتن: نه از نظر هوشي و نه به عنوان يك قابليت شناخته شده، بلكه از نظر كنجكاوي، مقدار «نياز به فهميدن» را مشخص مي سازد.

اين تست هيچ گونه اصول اخلاقي را مطرح نمي كند و سعي در مشخص كردن كيفيت ها يا نقايص افراد ندارد، بلكه به فرم و شكل «بودن» و نوع «احساس كردن» مسائل بر حسب شرايط مختلف مي پردازد، كه اين شكل، نمي تواند براي يك نفر امتيازات، يا نقايصي را در بر داشته باشد. بنابراين، شما مي توانيد بدون هيچ گونه پيش داوري و با سادگي تمام به اين سوالها پاسخ بدهيد.

از ديدگاه تست و تايپ، هر سازمان و كسب و كاري نيازمند رويكرد هاي متفاوت و مكمل در سطوح مختلف كاري خود مي باشد و مهمترين نكته اين است كه فرد و تيپ شخصيتي مناسب، در جايگاه متناسب با استعدادها قرار گيرد.

در اين آزمون در هر سوال 2 يا 3 گزينه مطرح شده است. هر كدام از گزينه‌ها كه به روحيات شما نزديك تر است را انتخاب كنيد. براي هر سوال تنها مي‌توانيد يك گزينه را انتخاب نماييد.


شروع آزمون