سنجش نگرش نسبت به پدر


مبلغ آزمون
660,000 برای مدت محدود 550,000 ریال
تعداد سوالات
25
مدت زمان
5 دقیقه

شروع آزمون


این پرسشنامه برای اندازه گیری دامنه، میزان یا شدت مشکلات افراد با پدرشان تدوین شده است.


شروع آزمون