مدیریت عملکرد کارکنان

در نگاه کلان به سازمان، باید استراتژی‌ها و اهداف سازمان، عملکرد افراد و تیم‌ها را هدایت کند. لذا با تکیه بر هویت سازمان عملکرد‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما برخلاف "ارزیابی عملکرد" سنتی که مدیران براساس معیارهای کمی و ثابت عملکرد را می سنجیدند، در "مدیریت عملکرد" که توسط نوتریکا (تست و تایپ) طراحی می‌شود، توافقنامه‌های عملکردی بین کارکنان و سرپرستان روند کار را مشخص خواهد کرد. دراین توافقنامه‌ها براساس شاخص‌های کلیدی مسیر مشخص دستیابی به اهداف شغلی، تیمی و سازمانی مشخص خواهد شد. متخصصین ما با دانش، تجربه و مهارت‌های خاص و با بهره گیری از استراتژی‌های سازمان کارکنان را در سازمان مربی گری و توانمند خواهند کرد.

مزایای این خدمت: 

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.