کارگاه آموزش disc


کارگاه شش کلاه تفکر


آموزش رفتارشناسی disc با رویکرد تیمیفرهنگ سازی در سازمانشخصیت شناسی مشاغل در صنعت داروسازی


کارگاه سنجش شایستگی های شغلی


تیم سازی در سازمان


آموزش رفتارشناسی به روش disc


برندکارفرما


کارگاه خلاقیت به روش تکنیک شش کلاه


آموزش مدلهای رفتاری disc


ایونت فرهنگ سازی در سازمان


بازی های مدیریتی نقشه گنج


کارگاه بهترین مدل مدیریتی من


کارگاه توسعه فردی در کارشناسان


کارگاه توسعه فردی در دانش آموزان


کارگاه توسعه فردی در دانشجویان


کارگاه آموزشی دوره مدیریت ارتباطات در سازمان


آموزش مصاحبه استخدامی


کارگاه توسعه فردی در دانشجویان


طراحی بازی های مدیریتی