پول به عنوان منشأ قدرت (Power)

این افراد پول را برای داشتن و گرفتن قدرت استفاده می‌کنند. در نظر این افراد پول به خودی خود کار ساز نیست مگر اینکه در جهت کسب منافع و قدرت باشد.