شخصیت احساساتی در تست گاستون برژه

تست گاستون برژه بر اساس شاخص‌هایی که مورد سنجش قرار میدهد نوع خلق و خوی فرد را مشخص میکند. شخصیت احساساتی در تست گاستون برژه فردی است که در موقعیت‌های مختلف واکنش های احساساتی و هیجانی زیادی از خود بروز می‌دهد. بروز احساسات در این فرد ممکن است باعث شود واکنش‌های غیر منتظره‌ای را از این شخص ببینیم. شخصیت احساساتی در تست گاستون برژه معمولا برای مقابله با مشکلات به صورت فعالانه عمل نمی‌کند و حالت انفعالی دارد. 

ویژگی های شخصیت احساساتی

شخصیت احساساتی اهداف بلند بالایی را برای خود در نظر میگیرد اما اهدافش معمولاً در همان مرحله الهام باقی می‌ماند. زیرا نسبت به انجام امور و عملیاتی کردن افکار خود دچار تعلل می‌شود. تیپ احساساتی گرایش به اندیشیدن و درونگرایی دارد. غالبا از خود ناراضی است. شخصیت احساساتی به دلیل درونگرا بودن به خجالتی بودن معروف می‌شود. تیپ احساساتی آسیب پذیر است. دوست دارد در گذشته به سر برد. به سختی با دیگران ارتباط برقرار می‌کند، و به آسانی دچار مردم گریزی می‌شود. ارزش حاکم بر این گروه، خلوص و صمیمیت است.

تفسیر نمودار تست گاستون برژه

نمودار تست گاستون برژه دارای 9 ستون است که نشان می دهد در هر یک از عوامل شخص چطور برخورد می‌کند. 

عامل اول تست گاستون برژه : تاثیرپذیری 

کسی را تاثیرپذیر می نامیم که وقتی اکثر افراد در شرایط معینی از خود واکنش نشان نمی‌دهند و احساساتی نمی‌شوند، او برانگیخته می‌شود و دستخوش احساسات میگردد. در شخص تاثیرپذیر این وضع بیش از حد متوسط به وجود می‌آید. برعکس، فرد تاثیر ناپذیر کسی است که به سختی دستخوش احساسات می شود و هیجانات در او نیروی کمتری دارد.

عامل دوم تست گاستون برژه : فعالیتی 

کسی که برای فائق آمدن بر مانعی، نیروی بسیاری از خود صرف می‌کند، یک شخص فعال شناخته می‌شود، در این ارتباط شخص غیرفعال کسی است که همان مانع، او را از ادامۀ راه مایوس سازد. در انسانی که دارای یک شخصیت فعال ، یا فوق فعال است، یک مانع، توجه او را بیشتر به مسیر جلب می کند(مسیری که ممکن بود او بدون وجود مانع آن را ادامه ندهد). به عنوان مثال، یک کوهنورد، در وهلۀ اول هدفش پیروزی بر مشکلات موجود در راه است. این فرد، یک شخص فعال است. یا اگر شاعری برای سرودن اشعار زیبایی که در اندیشه دارد پشتکار از خود نشان ندهد، یک شخصیت غیرفعال شناخته می‌شود.

عامل سوم تست گاستون برژه : ثانویه

کسی که درست در همان لحظات اولیه تنش واکنش شدیدی از خود نشان می‌دهد و سپس چیزی را که باعث ایجاد آن واکنش شده را فراموش می‌کند، دارای واکنش ابتدایی می‌باشد. 

کسی که در واکنش نشان دادن کندتر است و آنچه برایش اتفاق افتاده به مدت طولانی‌تری در ذهن‌‌اش باقی می‌ماند، دارای واکنش ثانویه است.

عامل چهارم تست گاستون برژه : وسعت میدان آگاهی

کسی که در تست گاستون برژه وسعت میدان آگاهی دارد، به این معنا است که شخصیت رویایی و شمی دارد.

کسی که در تست گاستون برژه وسعت میدان آگاهی ندارد، به این معنا است که شخصیت دقیق و تحلیلگر دارد که همیشه در مورد اندیشه‌های مورد علاقه خویش بررسی و تحقیق عمیقی انجام می‌دهد.

عامل پنجم تست گاستون برژه : حالت قطبی مریخ  زهره

تیپ مریخ ، خود را تحمیل می‌کند و از نشان دادن حالت تحمیلی خود راضی است. سلاح او حالت تهاجمی یا مجبور کننده است و سعی در جستجوی مبارزه ، مسابقه و درگیری دارد. به سختی تسلیم می‌شود و دائما تضادها را شدت می‌بخشد.

تیپ زهره ، فردی خوددار است. سلاح او جذبه یا کششی است که دارد. آشتی ناپذیر است. به خوبی می‌تواند در یک مذاکره یا بحث، نقاط و شرایط ایجاد کننده تفاهم را کشف کند.

عامل ششم تست گاستون برژه : حرص و آز

کسی که در تست گاستون برژه عامل حرص و آز دارد به این معنا است که میل زیادی برای بدست آوردن و در اختیار گرفتن چیزها یا افراد دارد.

کسی که در تست گاستون برژه عامل حرص و آز ندارد به این معنا است که رفتاری بی تفاوت نسبت به مادیات دارد و بیشتر با صفت سخاوتمند شناخته می‌شود.

عامل هفتم تست گاستون برژه : ارزش‌های حسی

کسی که ارزش‌های حسی زیاد دارد شخصیتی است که به موارد محسوس توجه میکند و زیبا شناسی زیادی دارد.

کسی که ارزش‌های حسی ندارد شخصیتی است که به سختی به حواس خود توجه دارد. برای او رنگ‌ها، طبیعت و احساسات معنایی ندارد.

عامل هشتم تست گاستون برژه : ملایمت و مهربانی

کسی که ملایمت و مهربانی دارد عاطفه و محبت زیادی نسبت به بقیه نشان می‌دهد.

کسی که ملایمت و مهربانی ندارد بی تفاوت است و عاطفه‌ای نسبت به دیگران ندارد در ضمن توجهی به کشش جنس مخالف هم ندارد.

عامل نهم تست گاستون برژه : گرایشهای روشنفکرانه

کسی که گرایش‌های روشنفکرانه دارد تشنه دانستن و فهمیدن است. بیشتر اندیشه می‌کند تا عمل. دوست دارد توضیح بدهد.

کسی که گرایش‌های روشنفکرانه ندارد اهمیتی به ایده‌های محض نمی‌دهد و دوست دارد به شکل ملموسی در عمل کارها را بسنجد.

توصیه برای حالتی که نتیجه تست گاستون برژه شخصیت احساساتی شده است 

اگر تمایل دارید در مورد حالات روانشناختی بیشتر بدانید تست و تایپ توصیه می‌کند که شخص در آزمون نئو با گزارش کامل شرکت کند. تست نئو میزان صمیمیت ، جمع گرایی ، قاطعیت و عواطف مثبت و موارد دیگر را می سنجد و فرد را با افراد نرمال جامعه مقایسه می‌کند. اگر میخواهید بدانید میزان احساساتی بودن شخص نرمال هست یا خیر ، شخص می بایست تست نئو با گزارش کامل را انجام دهد.