شخصیت پرشور در تست گاستون برژه

شخصیت پرشور شخصیتی تاثیر پذیر است. بدین معنی که شخصیت پرشور در موقعیت‌هایی که بقیه افراد از خود واکنشی نشان نمی‌دهند، واکنش‌های شدیدی از خود نشان می‌دهد. شخصیت پرشور در برابر موانعی که در مقابلش قرار میگیرد، فعالانه به مبارزه بر میخیزد و برای رفع آن اقدام می‌کند. تجربیات احساسی در ذهن شخصیت پرشور تست گاستون برژه تا مدت زیادی ادامه می‌یابد و ممکن است واکنش های کندی نسبت به اتفاقات از خود نشان دهد.

ویژگی های شخصیت پرشور در تست گاستون برژه

شخصیت پرشور به راحتی می تواند به اهداف از پیش تعیین شده دست یابد و حتی در این راه فشار زیادی بر خود وارد می کند. شخص پرشور معمولاً یک هدف را نشانه می‌گیرد و به سوی آن حرکت میکند. در بین شخصیت‌های دیگر شخصیت او غالب است و برای فرماندهی گروه بسیار مناسب است. خدمتگزار و شرافتمند است، جامعه را دوست دارد، مخاطب خوبی است. برای خانواده و مذهب احترام زیادی قائل است. دارای احساس عمیقی از بزرگ منشی است و می‌تواند نیازهای جسمی خویش را کاهش دهد (این کاهش، گاهی تا مرحله ریاضت هم پیش می رود)، ارزش حاکم بر شخصیت پرشور تست گاستون برژه ، تکمیل کاری است که بر عهده‌اش گذاشته شده است.

تفسیر نمودار تست گاستون برژه


نمودار تست گاستون برژه دارای 9 ستون است که نشان می دهد در هر یک از عوامل شخص چطور برخورد می‌کند. 

عامل اول تست گاستون برژه : تاثیرپذیری 

کسی را تاثیرپذیر می نامیم که وقتی اکثر افراد در شرایط معینی از خود واکنش نشان نمی‌دهند و احساساتی نمی‌شوند، او برانگیخته می‌شود و دستخوش احساسات میگردد. در شخص تاثیرپذیر این وضع بیش از حد متوسط به وجود می‌آید. برعکس، فرد تاثیر ناپذیر کسی است که به سختی دستخوش احساسات می شود و هیجانات در او نیروی کمتری دارد.

عامل دوم تست گاستون برژه : فعالیتی 

کسی که برای فائق آمدن بر مانعی، نیروی بسیاری از خود صرف می‌کند، یک شخص فعال شناخته می‌شود، در این ارتباط شخص غیرفعال کسی است که همان مانع، او را از ادامۀ راه مایوس سازد. در انسانی که دارای یک شخصیت فعال ، یا فوق فعال است، یک مانع، توجه او را بیشتر به مسیر جلب می کند(مسیری که ممکن بود او بدون وجود مانع آن را ادامه ندهد). به عنوان مثال، یک کوهنورد، در وهلۀ اول هدفش پیروزی بر مشکلات موجود در راه است. این فرد، یک شخص فعال است. یا اگر شاعری برای سرودن اشعار زیبایی که در اندیشه دارد پشتکار از خود نشان ندهد، یک شخصیت غیرفعال شناخته می‌شود.

عامل سوم تست گاستون برژه : ثانویه

کسی که درست در همان لحظات اولیه تنش واکنش شدیدی از خود نشان می‌دهد و سپس چیزی را که باعث ایجاد آن واکنش شده را فراموش می‌کند، دارای واکنش ابتدایی می‌باشد. 

کسی که در واکنش نشان دادن کندتر است و آنچه برایش اتفاق افتاده به مدت طولانی‌تری در ذهن‌‌اش باقی می‌ماند، دارای واکنش ثانویه است.

عامل چهارم تست گاستون برژه : وسعت میدان آگاهی

کسی که در تست گاستون برژه وسعت میدان آگاهی دارد، به این معنا است که شخصیت رویایی و شمی دارد.

کسی که در تست گاستون برژه وسعت میدان آگاهی ندارد، به این معنا است که شخصیت دقیق و تحلیلگر دارد که همیشه در مورد اندیشه‌های مورد علاقه خویش بررسی و تحقیق عمیقی انجام می‌دهد.

عامل پنجم تست گاستون برژه : حالت قطبی مریخ  زهره

تیپ مریخ ، خود را تحمیل می‌کند و از نشان دادن حالت تحمیلی خود راضی است. سلاح او حالت تهاجمی یا مجبور کننده است و سعی در جستجوی مبارزه ، مسابقه و درگیری دارد. به سختی تسلیم می‌شود و دائما تضادها را شدت می‌بخشد.

تیپ زهره ، فردی خوددار است. سلاح او جذبه یا کششی است که دارد. آشتی ناپذیر است. به خوبی می‌تواند در یک مذاکره یا بحث، نقاط و شرایط ایجاد کننده تفاهم را کشف کند.

عامل ششم تست گاستون برژه : حرص و آز

کسی که در تست گاستون برژه عامل حرص و آز دارد به این معنا است که میل زیادی برای بدست آوردن و در اختیار گرفتن چیزها یا افراد دارد.

کسی که در تست گاستون برژه عامل حرص و آز ندارد به این معنا است که رفتاری بی تفاوت نسبت به مادیات دارد و بیشتر با صفت سخاوتمند شناخته می‌شود.

عامل هفتم تست گاستون برژه : ارزش‌های حسی

کسی که ارزش‌های حسی زیاد دارد شخصیتی است که به موارد محسوس توجه میکند و زیبا شناسی زیادی دارد.

کسی که ارزش‌های حسی ندارد شخصیتی است که به سختی به حواس خود توجه دارد. برای او رنگ‌ها، طبیعت و احساسات معنایی ندارد.

عامل هشتم تست گاستون برژه : ملایمت و مهربانی

کسی که ملایمت و مهربانی دارد عاطفه و محبت زیادی نسبت به بقیه نشان می‌دهد.

کسی که ملایمت و مهربانی ندارد بی تفاوت است و عاطفه‌ای نسبت به دیگران ندارد در ضمن توجهی به کشش جنس مخالف هم ندارد.

عامل نهم تست گاستون برژه : گرایشهای روشنفکرانه

کسی که گرایش‌های روشنفکرانه دارد تشنه دانستن و فهمیدن است. بیشتر اندیشه می‌کند تا عمل. دوست دارد توضیح بدهد.

کسی که گرایش‌های روشنفکرانه ندارد اهمیتی به ایده‌های محض نمی‌دهد و دوست دارد به شکل ملموسی در عمل کارها را بسنجد.

توصیه برای حالتی که نتیجه تست گاستون برژه ، شخصیت پرشور شده است 

اگر می خواهید در مورد حالات روانشناختی فردی که نتیجه تست گاستون برژه او شخصیت پرشور شده است بیشتر بدانید تست و تایپ توصیه می‌کند که شخص در آزمون نئو با گزارش کامل شرکت کند.  تست نئو میزان اعتماد، شایستگی، تلاش برای موفقیت و انعطاف پذیری و موارد دیگر را می سنجد و نتیجه تست را با افراد نرمال جامعه مقایسه می‌کند. اگر می‌خواهید بدانید میزان پرشور بودنی که برای شخص گزارش شده نرمال هست یا خیر لازم است شخص در تست نئو با گزارش کامل شرکت کند.