عامل اول تاثیرپذیری:

کسی را تاثیرپذیر می نامیم که وقتی اکثر افراد در شرایط معینی از خود واکنش نشان نمی دهند، او برانگیخته می شود. این وضع بیش از حد متوسط به وجود می آید. برعکس، فرد تاثیرناپذیر کسی است که به سختی دستخوش احساسات می شود و هیجانات در او نیروی کمتری دارد.


عامل دوم فعالیتی:

 کسی که برای فائق آمدن بر مانعی، نیروی بسیاری از خود صرف می کند، یک فرد فعال شناخته می‌شود، در این ارتباط شخص غیرفعال کسی است که همان مانع، او را از ادامۀ راه مایوس سازد. در انسانی که دارای یک شخصیت فعال، یا فوق فعال است، یک مانع، توجه او را بیشتر به مسیر جلب می کند (مسیری که ممکن بود او بدون وجود مانع آن را ادامه ندهد). به عنوان مثال، یک کوهنورد، در وهلۀ اول هدفش پیروزی بر مشکلات موجود در راه است. این فرد، یک شخص فعال است. یا اگر شاعری برای سرودن اشعار زیبایی که در اندیشه دارد پشتکار از خود نشان ندهد، یک شخصیت غیرفعال شناخته می شود.


عامل سوم ثانویه:

برخی افراد، درست در همان لحظات اولیه تنش واکنش شدیدی نشان می دهند، و سپس چیزی را که باعث ایجاد آن واکنش شده فراموش می کنند. واکنش این گروه، «ابتدایی» نامیده می شود. گروهی دیگر، در واکنش نشان دادن کندتر هستند، و به همین دلیل، آنچه برایشان اتفاق افتاده به مدت طولانی تری در ذهنشان باقی می ماند. این گونه افراد، دارای واکنش ثانویه ای هستند.


عامل چهارم: وسعت میدان آگاهی

کسی که وسعت میدان آگاهی دارد فردی رویایی و شمی است.

کسی که وسعت میدان آگاهی ندارد فردی دقیق و تحلیلگراست که همیشه در مورد اندیشه‌های مورد علاقه خویش، بررسی و تحقیق عمیقی انجام می دهد.


عامل پنجم: حالت قطبی مریخ  زهره

تیپ مریخ، خود را تحمیل می‌کند و از نشان دادن حالت تحمیلی خود راضی است. سلاح او حالت تهاجمی یا مجبور کننده دارند و سعی در جستجوی مبارزه ، مسابقه و درگیری است. به سختی تسلیم می شود و دائما تضادها را شدت می بخشد.

تیپ زهره، فردی خوددار است. سلاح او جذبه یا کششی است که دارد. آشتی ناپذیر است. به خوبی می‌تواند در یک مذاکره یا بحث، نقاط و شرایط ایجاد کننده تفاهم را کشف کند.


عامل ششم:حرص و آز

کسی که حرص و آز دارد میل زیادی به دست آوردن و در اختیار گرفتن چیزها یا افراد دارد.

کسی که حرص و آز ندارد رفتاری بی تفاوت نسبت به مادیات است و بیشتر با صفت سخاوتمند شناخنه می‌شود.


عامل هفتم: ارزشهای حسی

کسانی که ارزش‌های حسی دارند افرادی هستند حس ششم خوبی دارند و دارای قریحه شخصی، بی توجهی به لحظات هستند.

کسانی که ارزش‌های حسی ندارند افرادی هستند که به سختی به حواس خود توجه دارند. برای آن‌ها رنگ‌ها، طبیعت و احساسات معنایی ندارد.


عامل هشتم: ملایمت و مهربانی

کسی که ملایمت و مهربانی دارد عاطفه و محبت زیادی نسبت به بقیه نشان می‌دهد.

کسی که ملایمت و مهربانی ندارد بی تفاوتی است و عاطفه‌ای نسبت به دیگران ندارد در ضمن توجهی به کشش جنس مخالف هم ندارد.


عامل نهم: گرایشهای روشنفکرانه

کسی که گرایش‌های روشنفکرانه دارد تشنه دانستن و فهمیدن است. بیشتر اندیشه می‌کند تا عمل. دوست دارد توضیح بدهد.

کسی که گرایش‌های روشنفکرانه ندارد اهمیتی به ایده‌های محض نمی‌دهد و دوست دارد به شکل ملموسی در عملکارها را بسنجد.