بر اساس نمودار public style


ويژگي‌هاي عمومي: اين تيپ مي‌تواند در آن واحد توانايي اين را داشته باشد كه بتواند به افراد و اشياء در آن واحد رسيدگي كند.

ويژگي سبك كاري: اين تيپ انگيزه دارد تا كارهاي پيچيده را با شور و اشتياق همراه با بقيه افراد انجام دهد.

نقطه قوت: اين تيپ اين توانايي را دارد تا هم مردم و هم جزئيات را با توانايي و اعتماد به نفس رسيدگي كند.

فرهنگ كاري: شناخته شدن در ميان مردم به خاطر دستاوردها.

چه چيزهايي نياز دارد تا موثر تر باشد: اين تيپ بايد در موقعيتي قرار بگيرد كه نقش و مسئوليت او به طور كامل مشخص باشد.

انگيزه‌هاي مورد نياز اين تيپ براي آينده كاري: مطمئن بودن از اينكه محصولات و خدمات در بالاترين سطح كيفيتي قرار دارند.

ارتباطات (با ديگران): در اوقات فراغت زماني را هم به صحبت با ديگران و خوش و بش با آن‌ها اختصاص دهيد.

راهكارهايي براي بهبود: شور و شوق زيادي، ممكن است در نظر برخي افراد سطحي به نظر برسد.


اگر ميخواهيد اطلاعات بيشتري دريافت كنيد به اين لينك مراجعه كنيد.