عامل خوشبيني در مدل ذهني در دو طيف خوش بين (Optimistic) و بدبين (pessimistic) اندازه گيري ميشود. خوشبين ها معمولاً بيشتر در مواجهه با تصميمات راحتر تصميم گيري مي كنند و در مديران ارشد اين عامل يكي از عوامل رشد محسوب مي شود. مي توانيد براي اطلاعات بيشتر به عامل خوشبيني در هوش هيجاني بار ان مراجعه كنيد.