نوع تصميمي گيري با دو طيف ضمني و تلويحي (Implicit) و همچنين رك و صريح (Explicit) اندازه گيري مي شود. اصولاً افراد دريافتگرا ضمني تصميم گيري مي كنند و قضاوتي ها معمولاً رك و صريح تصميم گيري مي كنند. زمان در تصميم گيري ها اين عامل را واضح تر مي كند به عبارتي افراد ضمني زمان بيشتري را براي اجراي تصميم خود اختصاص ميدهند و برعكس افراد صريح در كوتاهترين زمان تصميم گيري مي كنند.