اضطراب: افراد مضطرب معمولا افرادي هستند نگران، ترسيده، مستعد نگراني، عصبي، پرتنش و وحشت زده. اين مقياس ترس هاي اختصاصي را اندازه نمي گيرد ولي معمولا افراد با نمره بالا، داراي ترس هاي اختصاصي و همچنين اضطراب فراگير مي‌باشند. افراد نمره پايين، افرادي راحت و آرام هستند. اين افراد معمولاً در مواردي كه امور مطابق خواسته آن‌ها به پيش نمي‌رود، ستيزه‌جويي نمي‌نمايند.