نظرات Ideas : كنجكاوي‌هاي روشنفكرانه يكي از جنبه‌هاي باز بودن است كه از دير باز مورد توجه قرار گرفته است. اين ويژگي نه فقط علائق روشنفكرانه فعال را فقط براي خود جنبه‌هاي قضيه پيگيري مي‌كند بلكه مشتاق و علاقمند به داشتن ذهنيت باز و درك جنبه‌هاي نوين و احتمالاً نظرات غيرمتعارف مي‌باشد. افراد داراي نمرات بالا از نظرات فلسفي و هم از چالش كردن با معماها لذت مي‌برند. باز بودن به نظرات ضرورتاً به معني داشتن هوش برتر نيست هر چند خود مي‌تواند منجر به رشد توانايي‌هاي هوشي بالاتر گردد. افراد داراي نمرات پايين در اين مقياس داراي كنجكاوي محدود بوده و چنانچه افرادي داراي هوش بالا باشند داراي محور توجه محدود به موضوعات خاص مي‌باشند.