نگرش نسبت به پول


تعداد سوالات
60
مدت زمان
5 دقیقه

شروع آزمون


آزمون نگرش نسبت به پول (Money Attitude). امروزه شناخت بيماريهاي پولي يكي از تخصص‌هاي مهم و قابل توجه در جهان است. كساني كه در اين حوزه فعاليت مي كنند Money Therapist ناميده مي شوند. آزمون سنجش نگرش نسبت به پول برخي از مهمترين عوامل وابستگي به پول را بررسي مي‌كند. 

بيماري هاي پولي بر اساس (MBBS ( Money Belief & Behavior Scale  به شش قسمت زير تقسيم شده است.

  • وسواس (Obsession)
  • تمايل به نگهداري پول (Retention)
  • پول هميشه كم است (Inadequacy)
  • پول به عنوان منشأ قدرت (Power)
  • پول از ديدگاه امنيتي (Security)
  • پول تابع تلاش و توانايي (Try & Competency)


شروع آزمون