آزمون اینیاگرام با گزارش کامل


مبلغ آزمون
237,500 برای مدت محدود 120,000 ریال
تعداد سوالات
144
مدت زمان
35 دقیقه

شروع آزمون


آزمون اینیاگرام یا مدل اینیاگرام به نام های مختلفی شناخته میشود از جمله اینیاگرام، ایناگرام، آناگرام، اناگرام، اینا تایپ. این تنوع نام گذاری آزمون اینیاگرام فقط ناشی از ترجمه به فارسی می باشد و هیچ کدام فرقی از نظر محتوای ندارند.

انیاگرام یا ایناگرام به مدت 2500 سال در بطن تاریخ مفقود شده بود ولی در چند دهه اخیر، با تلاش دانشمندان حوزه روانشناسی و مدیریت، مجددا انیاگرام یا ایناگرام با تحولی بنیادین پا به عرصه ی تیپ شناسی در حوزه کسب و کار و توسعه فردی گذاشت.

گروهی از دانشمندان در چند دهه ی اخیر، معتقد بودند که می توان تمام رویدادهای جهان هستی را، با استفاده از مدل انیاگرام یا ایناگرام تفسیر و درک کرد. در پنجاه سال گذشته تعدادی از بزرگان علم روانشناسی، مطالعات و بررسی‌های بسیاری درباره‌ شمای اینیاگرام انجام دادند تا بتوان از آن برای تشخیص تیپ‌های شخصیتی به درستی و به طور علمی و عملی در توسعه فردی و کسب و کار استفاده کرد. در سال 2003 ریچارد ریسو و راس هادسون آزمونی را که قبلاً برای تقسیم بندی شخصیتی ارائه داده بودند، بازنگری کردند و فرم کوتاه آزمون ایناگرام (انیاگرام) که شامل 36 عبارت دو گزینه‌ای میباشد را، ارائه دادند. این آزمون اینیاگرام فرم کوتاه در سایت تست و تایپ با عنوان آزمون اینیاگرام، برای کاربران ارائه شده است. 

قابل ذکر است علاوه بر اینیاگرام فرم کوتاه، آزمون ایناگرام (مدل انیاگرام) با فرمت 144 سوال هم در سایت تست و تایپ در دسترس کاربران قرار گرفته که با عنوان آزمون اینیاگرام با گزارش کامل برای کاربران ارائه شده است. قابل ذکر است تعداد سوال بیشتر نتیجه دقیق تری به کاربر ارائه می نماید و علاوه بر آن در نسخه اینیاگرام با گزارش کامل، کاربر توضیحات بسیار مفصل و کاربردی تری را دریافت می نماید. در گزارش کامل مدل انیاگرام علاوه بر تیپ شخصیتی، به بال های هر تیپ شخصیتی هم اشاره شده است. 

در انیاگرام یا ایناگرام، تیپ های شخصیتی در سه دسته ی کلی قرار گرفته اند که با درنظر گرفتن زیر مجموعه ها، جمعا 9 تیپ شخصیتی در ایناگرام تعریف شده است. 

1. بخش اول مدل ایناگرام، سه بخشی غریزی:

سه بخشی غریزی شامل تیپ‌های شخصیتی هشت (چالش‌گر)، نُه (صلح‌طلب) و یک (اصلاح‌طلب) در مدل ایناگرام می‌باشد.

  • تیپ هشت (چالش‌گر)، کارکردهای ابراز وجود و رهبری (Self – Assertion and Leadership): افرادی که در این تیپ قرار می گیرند، نیروهای بالقوه‌ای برای خود ـ بسندگی، خودمختاری، اعتماد به نفس، بلندنظری و سخاوت و توانایی برای ابتکار عمل شخصی دارند. از دید منفی‌گرایانه، آنها توانایی بالقوه‌ای برای تسلط بر دیگران، بی‌‌احساسی یا بی‌عاطفگی ناشیانه، ستیزه‌جویی و شقاوت و بی‌رحمی دارند.
  • تیپ نه (صلح‌طلب)، کارکردهای پذیرندگی و میانجی‌گری بین فردی (Receptivity and Interpersonal Mediation): آن‌ها توانایی‌ بالقوه‌ای برای ایجاد هماهنگی با دیگران دارند. از دیدگاه منفی گرایانه این تیپ، توانایی بالقوه‌ای در منفعل بودن، بی تفاوتی و سهل انگاری دارد.
  • تیپ یک (اصلاح طلب)، کارکردهای واقعیت گرایی و مسئولیت اجتماعی (Rationality and social Responsibility): این دسته از افراد توانایی بالقوه‌ای برای اعتدال و خویشتن داری، نظم و آگاهی دارند. از دید منفی گرایانه، این تیپ دارای توانایی بالقوه برای خود کنترلی، کمالگرایی، قضاوت گرایی و خود بینی دارد.

2. بخش دوم مدل انیاگرام، سه بخشی احساسی:

سه بخشی احساسی شامل تیپ‌های شخصیتی دو (امدادگر)، سه (موفق)، چهار (فردگرا) در تست انیاگرام می‌باشد.

  •  تیپ دو (امدادگر)، کارکردهای همدلی و انسان‌دوستی (Empathy and Altruism): افرادی که در این تیپ قرار می گیرند، توانایی بالقوه‌ای برای رواست بودن با دیگران یا دیگر مداری و ژرف‌اندیشی در کار دیگران، از خودگذشتگی، سخاوتمندی و حمایتگری دارند. از دیدگاه منفی‌گرایانه، آنها دارای توانایی بالقوه‌ای در ایجاد مزاحمت، انحصارطلبی، به بازی گرفتن دیگران و خودفریبی هستند.
  • تیپ سه (موفق)، کارکردهای اعتماد به نفس و خودشکوفایی (Self – Esteem and Self - Development): این گونه افراد، توانایی بالقوه‌ای برای جاه‌طلبی یا بلندپروازی، خود ـ ارتقایی، تعالی شخص، خود ـ اتکایی و برتری اجتماعی دارند. از دید منفی‌گرایانه، توانایی بالقوه برای حسابگری صرف (بدون در نظر گرفتن احساسات)، خودشیفتگی تکبر‌آمیزی، سوء استفاده از دیگران و خصومت‌ورزی را می‌توان در آنها مشاهده کرد.
  • تیپ چهار (فردگرا)، کارکردهای خودآگاهی و خلاقیت هنری (Self – Awareness and Artistic Creativity): دارای توانایی بالقوه‌ای در درک شهودی، حساسیت، فردگرایی، خودبیانی و خودافشاگری دارند. از دید منفی‌گرایانه، توانایی بالقوه‌ی آن‌ها کمرویی و دستپاچگی، خودخواهی، عدم اعتماد به نفس، خودناباوری،‌ تن‌پروری و افسردگی است.

3. بخش سوم مدل انیاگرام، سه بخشی شناختی:

سه بخشی شناختی شامل تیپ‌های شخصیتی پنج (پژوهش‌گر)، شش (وفادار) و هفت (مشتاق) در تست انیاگرام می‌باشد.

  • تیپ پنج (پژوهش‌گر)، کارکردهای فهم و درک انتزاعی و مهارت‌ (خبرگی) (Abstract Understanding and Expert Knowledge): توانایی بالقوه ی آنها در کنجکاوی، تیزبینی یا هوشمندی، کسب علم، خلاقیت و تجارب فنی است. و از دید منفی‌‌گرایانه، توانایی بالقوه‌ای در نظریه‌پردازی صرف، وابستگی‌ هیجانی، عجیب و غریب بودن، انزوای اجتماعی و تحریف ذهنی دارند.
  • تیپ شش (وفادار)، کارکردهای اعتماد و پذیرش اجتماعی (Trust and Social Affiliation): دارای توانایی بالقوه برای مرزبندی هیجانی با دیگران، هویت‌یابی گروهی، جامعه‌پذیر، سخت‌کوشی، وفاداری و تعهد برای انجام کارهای بزرگ‌تر هستند. از دید منفی‌گرایانه، توانایی بالقوه‌ای در وابستگی، دوگانگی احساس، تفرقه‌افکنی، سرپیچی، اضطراب و احساس حقارت دارند.
  • تیپ هفت (مشتاق)، کارکردهای تفاهم سرخوشی (Responsiveness and Enjoyment): آن‌ها توانایی بالقوه‌ای برای شور و شوق، سازندگی و بهره‌وری، موفقیت، کسب مهارت، کنجکاوی، بلندنظری، میل به تغییر و تنوع طلبی دارند. از دید منفی‌گرایانه، توانایی بالقوه‌ی آن‌ها در بیش فعالی (پرکاری بیمارگونه)، سطحی‌نگری، تکانشی بودن، افراط‌گرایی و واقعیت‌گریزی است.

بال یا خصوصیات ثانویه شخصیت:

هیچ کس فقط یک تیپ شخصیتی ندارد. در مدل ایناگرام هر فرد ترکیبی از تیپ اصلی خود و معمولاً یکی از دو تیپ زیر مجموعه مجاور به آن، در روی نقاط پیرامونی دایره مدل اینیاگرام است. یکی از دو تیپ مجاور تیپ اصلی اناگرام شما، بال آناگرام شما نامیده می‌شود. تیپ اصلی اناگرام شما، شخصیت کلی شما را از دید آناگرام شکل می‌دهد، در صورتی که بال کامل کننده آن است و در بعضی مواقع به شخصیت کلی شما از دید آناگرام، عناصری مهم و گاهاً ضد و نقیض را می‌افزاید. بال شما خصوصیات ثانویه شخصیت شما است و این بایستی در جهت فهم و درک بهتر از خود یا کس دیگری لحاظ شود. برای مثال: اگر شما دارای تیپ شخصیتی سه در مدل ایناگرام هستید، احتمالاً‌ دارای بال توجه طلب یا تخصص طلب خواهید بود و شخصیت شما با در نظر گرفتن ویژگی‌های تیپ سه که با خصوصیات آن دو بال آمیخته شده‌اند، فهمیده می شود. با توجه به پیچیدگی هایی که از تاثیر سن و عوامل محیطی، در تعیین بال یا بال غالب، ایجاد می شود، تست و تایپ توصیه می کند برای فهم بهتر تاثیر گذاری بال در تیپ شخصیتی خود، خصوصیات سایر تیپ ها را نیز مطالعه کنید. قابل ذکر است در آزمون اینیاگرام با گزارش کامل، علاوه بر تیپ شخصیتی، به بال های هر تیپ شخصیتی و اطلاعات تکمیلی هم اشاره شده است. اشتباهی که در اکثر آموزش های اینیاگرام در ایران صورت گرفته اشاره به بال به عنوان تیپ های کناری آن تیپ شخصیتی است که به صورت کامل غلط است. یعنی اگر فردی تیپ سه است بال او تیپ چهار و یا دو نیست. بال ها جزو تیپ های بیست و هفت گانه طبقه بندی می شوند که در این گزارش شما آن را به صورت کامل خواهید یافت.

تست و تایپ توصیه می کند به جهت رسیدن به نتایج دقیق تر و قابل اتکاتر، همزمان با این آزمون از سایر آزمونهای معتبر روانشناسی در حوزه ی کسب و کار و توسعه فردی از قبیل آزمون نوتریکا 180 درجه یا دیسک با گزارش کامل یا نئو با گزارش کامل استفاده شود.

روایی و پایایی

آزمون اناگرام به وسیله ی ریسو (2003 و 2007) و رولند (2006) و بسیاری دیگر مورد بررسی قرار گرفته و آلفا کرونباخ آن برای هر یک از عوامل بالای 0.7 گزارش شده است. در ایران نیز آزمون اناگرام (مدل اینیاگرام)، هنجاریابی شده است و نتایج اعلام شده در سایت تست و تایپ براساس هنجاریابی ایران می باشد.


شروع آزمون