تست اینیاگرام با گزارش کامل


مبلغ آزمون
400,000 برای مدت محدود 220,000 ریال
تعداد سوالات
144
مدت زمان
35 دقیقه

شروع آزمون


 آزمون اینیاگرام یا تست اینیاگرام به نام های مختلفی از جمله تست ایناگرام ، تست آناگرام ، تست اناگرام و تست ایناتایپ شناخته میشود. تست شخصیت شناسی اینیاگرام یکی از ابزارهای خودشناسی است که میتواند به افراد مسیر رشد مشخص بدهد. اگر به خودشناسی علاقه مند هستید و میخواهید علت اضطراب ها، نگرانی ها و خشم های خود را بدانید تست اینیاگرام می تواند به شما کمک کند. 

تست شخصیت شناسی اینیاگرام چیست؟

مدل شخصیت شناسی انیاگرام یا اناگرام به مدت 2500 سال در بطن تاریخ مفقود شده بود ولی در چند دهه اخیر، با تلاش دانشمندان حوزه روانشناسی و مدیریت، مجددا اناگرام یا ایناگرام با تحولی بنیادین پا به عرصه ی تیپ شناسی در حوزه کسب و کار و توسعه فردی گذاشت. گروهی از دانشمندان در چند دهه ی اخیر، معتقد بودند که می توان تمام رویدادهای جهان هستی را، با استفاده از مدل اناگرام یا اینیاگرام تفسیر و درک کرد. در پنجاه سال گذشته تعدادی از بزرگان علم روانشناسی، مطالعات و بررسی‌های بسیاری درباره‌ مدل اینیاگرام انجام دادند تا بتوان از آن برای تشخیص تیپ‌های شخصیتی اناگرام به درستی و به طور علمی و عملی در توسعه فردی و کسب و کار استفاده کرد. در سال 2003 ریچارد ریسو و راس  هادسون آزمون اناگرام را که برای تقسیم بندی شخصیتی مدل اینیاگرام ارائه داده بودند، بازنگری کردند. آزمون اینیاگرام پیش روی شما  144 سوالی است که در سایت تست و تایپ با عنوان آزمون اینیاگرام با گزارش کامل برای کاربران ارائه شده است. 


انجام تست اینیاگرام چه کمکی به ما میکند؟

باید بدانید که چیزهایی که درباره خودتان نمی دانید، می تواند به شما و روابط تان آسیب برساند. آیا برای اینکه بدانید چه کسی هستید و چه ویژگی هایی دارید به کمک نیاز دارید؟ مدل اینیاگرام یک سیستم شخصیت شناسی قدیمی است که با دقتی عجیب و باورنکردنی نشان می هد که شخصیت شما چگونه کد گذاری شده است و کار میکند. نقاط قوت و ضعف شخصیت شما کجاست و چطور می توانید بهترین خودتان باشید. تحلیل تست اینیاگرام به شما خصوصیات و ویژگی های شخصیتی تان را می گوید و شما را در موقعیت های مختلف پیش بینی میکند. این آگاهی می تواند به شما کمک کند، تا نقاط ضعف خود را قبل از آنکه برای شما مشکل زا شود را بیابید. علاوه بر آن عکس العمل های شما را در شرایط رشد و استرس ترسیم میکند و سطوح رشدی شما را برای رسیدن به توسعه فردی و تعالی و بهبود روابط مشخص می کند.

تست اینیاگرام شامل چه تیپ های شخصیتی است؟

در انیاگرام یا اناگرام، تیپ های شخصیتی در سه دسته ی کلی قرار گرفته اند که با درنظر گرفتن زیر مجموعه ها، جمعاً 9 تیپ شخصیتی در اناگرام تعریف شده است. 

 1.  تیپ یک مدل اناگرام اصلاح طلب است.
 2. تیپ دو مدل اناگرام امدادگر است.
 3. تیپ سه مدل اناگرام موفق است.
 4. تیپ چهار مدل اناگرام فرد گرا است.
 5. تیپ پنج مدل اناگرام پژوهشگر است.
 6. تیپ شش مدل اناگرام وفادار است.
 7. تیپ هفت مدل اناگرام مشتاق است.
 8. تیپ هشت مدل اناگرام چالشگر است.
 9. تیپ نه مدل اناگرام صلح طلب است.

دسته بندی تیپ های شخصیتی آزمون اناگرام به چه صورتی است؟

در مدل اناگرام برای تشخیص راحت تیپ های شخصیتی آن ها را در سه بخش تقسیم بندی نموده اند. سه بخش مدل اناگرام شامل بخش غریزی (افرادی که بیشتر درگیر خشم دارند) ، بخش احساسی (افرادی که بیشتر درگیر غم هستند) و بخش شناختی (افرادی که بیشتر درگیر اضطراب هستند) می باشد. یعنی هر تیپ شخصیتی تحت تاثیر یکی از این سه بخش است. بخش اول یا بخش غریزی ها در مدل اناگرام تیپ های شخصیتی ای هستند که تحت تاثیر غریزه خود هستند. در بخش دوم مدل اناگرام افرادی هستند که بیشتر تحت تاثیر احساسات خود هستند و تیپ های شخصیتی که در بخش سوم قرار میگیرند بیشتر تحت تاثیر شناخت خود هستند. در ذیل به تعریف هر یک از تیپ های شخصیتی مدل اناگرام و خصوصیات آن پرداخته شده است.

خصوصیات تیپ های شخصیتی در تست اینیاگرام

در این قسمت تیپ های شخصیتی مختلف اینیاگرام توضیح داده می شود. 

1. بخش اول مدل ایناگرام، سه بخشی غریزی:

سه بخشی غریزی شامل تیپ‌های شخصیتی هشت (چالش‌گر)، نُه (صلح‌طلب) و یک (اصلاح‌طلب) در مدل ایناگرام می‌باشد. این افراد بیشتر درگیر خشم در درون خود هستند. 

 • تیپ هشت (چالش‌گر)، کارکردهای ابراز وجود و رهبری (Self – Assertion and Leadership): افرادی که در این تیپ قرار می گیرند، نیروهای بالقوه‌ای برای خود ـ بسندگی، خودمختاری، اعتماد به نفس، بلندنظری و سخاوت و توانایی برای ابتکار عمل شخصی دارند. از دید منفی‌گرایانه، آنها توانایی بالقوه‌ای برای تسلط بر دیگران، بی‌‌احساسی یا بی‌عاطفگی ناشیانه، ستیزه‌جویی و شقاوت و بی‌رحمی دارند.
 • تیپ نه (صلح‌طلب)، کارکردهای پذیرندگی و میانجی‌گری بین فردی (Receptivity and Interpersonal Mediation): آن‌ها توانایی‌ بالقوه‌ای برای ایجاد هماهنگی با دیگران دارند. از دیدگاه منفی گرایانه این تیپ، توانایی بالقوه‌ای در منفعل بودن، بی تفاوتی و سهل انگاری دارد.
 • تیپ یک (اصلاح طلب)، کارکردهای واقعیت گرایی و مسئولیت اجتماعی (Rationality and social Responsibility): این دسته از افراد توانایی بالقوه‌ای برای اعتدال و خویشتن داری، نظم و آگاهی دارند. از دید منفی گرایانه، این تیپ دارای توانایی بالقوه برای خود کنترلی، کمالگرایی، قضاوت گرایی و خود بینی دارد.

2. بخش دوم مدل انیاگرام، سه بخشی احساسی:

سه بخشی احساسی شامل تیپ‌های شخصیتی دو (امدادگر)، سه (موفق)، چهار (فردگرا) در تست انیاگرام می‌باشد. این افراد بیشتر درگیر احساسات و غم در درون خود هستند.

 •  تیپ دو (امدادگر)، کارکردهای همدلی و انسان‌دوستی (Empathy and Altruism): افرادی که در این تیپ قرار می گیرند، توانایی بالقوه‌ای برای رواست بودن با دیگران یا دیگر مداری و ژرف‌اندیشی در کار دیگران، از خودگذشتگی، سخاوتمندی و حمایتگری دارند. از دیدگاه منفی‌گرایانه، آنها دارای توانایی بالقوه‌ای در ایجاد مزاحمت، انحصارطلبی، به بازی گرفتن دیگران و خودفریبی هستند.
 • تیپ سه (موفق)، کارکردهای اعتماد به نفس و خودشکوفایی (Self – Esteem and Self - Development): این گونه افراد، توانایی بالقوه‌ای برای جاه‌طلبی یا بلندپروازی، خود ـ ارتقایی، تعالی شخص، خود ـ اتکایی و برتری اجتماعی دارند. از دید منفی‌گرایانه، توانایی بالقوه برای حسابگری صرف (بدون در نظر گرفتن احساسات)، خودشیفتگی تکبر‌آمیزی، سوء استفاده از دیگران و خصومت‌ورزی را می‌توان در آنها مشاهده کرد.
 • تیپ چهار (فردگرا)، کارکردهای خودآگاهی و خلاقیت هنری (Self – Awareness and Artistic Creativity): دارای توانایی بالقوه‌ای در درک شهودی، حساسیت، فردگرایی، خودبیانی و خودافشاگری دارند. از دید منفی‌گرایانه، توانایی بالقوه‌ی آن‌ها کمرویی و دستپاچگی، خودخواهی، عدم اعتماد به نفس، خودناباوری،‌ تن‌پروری و افسردگی است.

3. بخش سوم مدل انیاگرام، سه بخشی شناختی:

سه بخشی شناختی شامل تیپ‌های شخصیتی پنج (پژوهش‌گر)، شش (وفادار) و هفت (مشتاق) در تست انیاگرام می‌باشد. این افراد بیشتر درگیر اضطراب در درون خود هستند.

 • تیپ پنج (پژوهش‌گر)، کارکردهای فهم و درک انتزاعی و مهارت‌ (خبرگی) (Abstract Understanding and Expert Knowledge): توانایی بالقوه ی آنها در کنجکاوی، تیزبینی یا هوشمندی، کسب علم، خلاقیت و تجارب فنی است. و از دید منفی‌‌گرایانه، توانایی بالقوه‌ای در نظریه‌پردازی صرف، وابستگی‌ هیجانی، عجیب و غریب بودن، انزوای اجتماعی و تحریف ذهنی دارند.
 • تیپ شش (وفادار)، کارکردهای اعتماد و پذیرش اجتماعی (Trust and Social Affiliation): دارای توانایی بالقوه برای مرزبندی هیجانی با دیگران، هویت‌یابی گروهی، جامعه‌پذیر، سخت‌کوشی، وفاداری و تعهد برای انجام کارهای بزرگ‌تر هستند. از دید منفی‌گرایانه، توانایی بالقوه‌ای در وابستگی، دوگانگی احساس، تفرقه‌افکنی، سرپیچی، اضطراب و احساس حقارت دارند.
 • تیپ هفت (مشتاق)، کارکردهای تفاهم سرخوشی (Responsiveness and Enjoyment): آن‌ها توانایی بالقوه‌ای برای شور و شوق، سازندگی و بهره‌وری، موفقیت، کسب مهارت، کنجکاوی، بلندنظری، میل به تغییر و تنوع طلبی دارند. از دید منفی‌گرایانه، توانایی بالقوه‌ی آن‌ها در بیش فعالی (پرکاری بیمارگونه)، سطحی‌نگری، تکانشی بودن، افراط‌گرایی و واقعیت‌گریزی است.

تست شخصیت شناسی اینیاگرام چه چیزی را در افراد می سنجد؟

هیچ کس فقط یک تیپ شخصیتی ندارد. در مدل ایناگرام هر فرد ترکیبی از تیپ اصلی خود و معمولاً یکی از دو تیپ زیر مجموعه مجاور به آن، در روی نقاط پیرامونی دایره مدل اینیاگرام است. یکی از دو تیپ مجاور تیپ اصلی اناگرام شما، بال آناگرام شما نامیده می‌شود. تیپ اصلی اناگرام شما، شخصیت کلی شما را از دید اناگرام شکل می‌دهد، در صورتی که بال کامل کننده آن است و در بعضی مواقع به شخصیت کلی شما از دید اناگرام، عناصری مهم و گاهاً ضد و نقیض را می‌افزاید. بال شما خصوصیات ثانویه شخصیت شما است و این بایستی در جهت فهم و درک بهتر از خود یا کس دیگری لحاظ شود. برای مثال: اگر شما دارای تیپ شخصیتی سه در مدل ایناگرام هستید، احتمالاً‌ دارای بال توجه طلب یا تخصص طلب خواهید بود و شخصیت شما با در نظر گرفتن ویژگی‌های تیپ سه که با خصوصیات آن دو بال آمیخته شده‌اند، فهمیده می شود. با توجه به پیچیدگی هایی که از تاثیر سن و عوامل محیطی، در تعیین بال یا بال غالب، ایجاد می شود، تست و تایپ توصیه می کند برای فهم بهتر تاثیر گذاری بال در تیپ شخصیتی خود، خصوصیات سایر تیپ ها را نیز مطالعه کنید. قابل ذکر است در آزمون اینیاگرام با گزارش کامل، علاوه بر تیپ شخصیتی، به بال های هر تیپ شخصیتی و اطلاعات تکمیلی هم اشاره شده است. اشتباهی که در اکثر آموزش های اینیاگرام در ایران صورت گرفته اشاره به بال به عنوان تیپ های کناری آن تیپ شخصیتی است که به صورت کامل غلط است. یعنی اگر فردی تیپ سه است بال او تیپ چهار و یا دو نیست. بال ها جزو تیپ های بیست و هفت گانه طبقه بندی می شوند که در این گزارش شما آن را به صورت کامل خواهید یافت.

تست و تایپ توصیه می کند به جهت رسیدن به نتایج دقیق تر و قابل اتکاتر، همزمان با این آزمون از سایر آزمونهای معتبر روانشناسی در حوزه ی کسب و کار و توسعه فردی از قبیل آزمون نوتریکا 180 درجه یا دیسک با گزارش کامل یا نئو با گزارش کامل استفاده شود.

نکاتی درباره تحلیل تست اینیاگرام

یکی از سوالاتی که در مورد تست های خودشناسی میشود اینست که چطور میتوان از این تست ها برای رشد و توسعه فردی استفاده کرد. تست اینیاگرام با گزارش کامل این خصوصیت را دارد که به افراد کمک کند مسیر رشدی خود را پیدا کنند. در این تست سطوح رشدی که هر فرد با توجه به تیپ شخصیتی که دارد ترسیم می شود و فرد با پیدا کردن راه می تواند در جهت درست توسعه فردی قرار بگیرد. قابل ذکر است تست اناگرام می تواند به شما گزارش دهد که شما چه تیپ شخصیتی دارید و چه سطوح رشدی را برای توسعه فردی باید طی کنید. قابل ذکر است تعداد سوال بیشتر نتیجه دقیق تری به کاربر ارائه می نماید و علاوه بر آن در نسخه تست اینیاگرام با گزارش کامل، کاربر توضیحات بسیار مفصل و کاربردی تری را دریافت می نماید. در گزارش کامل مدل انیاگرام علاوه بر تیپ شخصیتی، به بال های هر تیپ شخصیتی هم اشاره شده است. 

روایی و پایایی آزمون اینیاگرام

آزمون اناگرام به وسیله ی ریسو (2003 و 2007) و رولند (2006) و بسیاری دیگر مورد بررسی قرار گرفته و آلفا کرونباخ آن برای هر یک از عوامل بالای 0.7 گزارش شده است. در ایران نیز آزمون اناگرام (مدل اینیاگرام)، هنجاریابی شده است و نتایج اعلام شده در سایت تست و تایپ براساس هنجاریابی ایران می باشد.


شروع آزمون