تیپ شش انیاگرام : وفاخو و وفاجو (The Loyalist)

فردِ متملق به این تیپ شخصیتی معمولاً قابل اطمینان، وفادار و محترم است، که گاهی هم محافظه‌کارانه و با شک و تردید به مسائل می‌‌نگرد. دوست‌یاب و با گذشت است. تفکر و تصمیم محکم و راسخ ندارد. در مرحله‌ی سالمِ شخصیتی خود، فردِ مسئول، مدعی حق و وفادار است. دوستانِ فراوانی دارد و دنبال موفقیت شخصی خود نیست، توانایی‌های خود را برای امور مردمی و پیشرفت جامعه به کار می‌برد.

توجه: این تیپ با ابراز نارضایتی و امتحان کردن دیگران در مورد تعهدات آن‌ها می‌خواهد که اهداف و تجسم‌های ذهنی‌اش مورد تأیید و پذیرش دیگران واقع شود.

ترس تیپ شش: ترس از، نداشتن راهنما و حامی.

تمایلات و دام‌های تیپ شش: تمایل دارد به این‌که امنیت داشته باشد ممکن است به وابستگی به باورها تبدیل شود.

لیست افراد مشهور با تیپ شخصیتی شش انیاگرام

خصوصیات شخصیتی تیپ شش در کسب و کار: سفیر صلح در تجارت

این تیپ وفادار، تودل برو، دوست داشتنی است. این تیپ می‌تواند مسؤول، مضطرب و بدبین نیز باشد. افراد تیپ شش کارگانی سخت‌کوش و مصمم هستند. آن‌ها مشارکت و پیمانی را بنا می‌گذارنمد که به همکاران خود جهت داده و به انجام کارها کمک می‌کنند. آن‌ها قادر به ارزیابی انگیزه‌ها و شایستگی‌های نسبی دیگران هستند و محیط کار تجاری را برای مشکلات بالقوه و احتمالی زیر نظر دارند. این دسته از افراد خطرپذیری را دوست ندارند و می‌خواهند کارها قابل پیش‌بینی باشد و با آرای عمومی صورت پذیرد. آن‌ها می‌توانند مردد باشند و در پذیرش مسؤولیت با عمل بدون برخورداری از حمایت گروه، برای خود ایجاد مشکل کنند و می‌توانند با طفره رفتن و مقصر دانستن دیگران جایگاه خود را تنزل دهند. در بهترین حالت، افراد این تیپ خود ـ اتکایی، استقلال و شجاعت دارند، اغلب گروه را با توجه به ارزش‌های بنیادی خود آن حرفه برمی‌گردد.

 آن‌ها قوانین و موقعیت‌های کاری خشک و خالی از احساس را دوست ندارند و می‌توانند جایگاه خود را در حد جانبداری شدید از مشتری تنزل دهند و با رابطة بسیار نزدیک با آن‌ها باعث اتلاف وقت شوند. در بهترین حالت، هم‌دل و سخاوتمند هستند و به ایجاد روابط بین فردی در گروه کمک می‌کنند.

در اینیاگرام، هیچ کس فقط یک تیپ شخصیتی ندارد. هر فرد ترکیبی از تیپ اصلی خود و معمولاً یکی از دو تیپ مجاور به آن، در روی نقاط پیرامونی دایره اینیاگرام است. یکی از دو تیپ مجاور تیپ اصلی شما، بال شما نامیده می‌شود. تیپ اصلی شما شخصیت کلی شما را شکل می‌دهد، در صورتی که بال کامل کننده آن است. با توجه به پیچیدگی هایی که از تاثیر سن و عوامل محیطی، در تعیین بال یا بال غالب، ایجاد می شود؛ تست و تایپ توصیه میکند برای فهم بهتر تاثیر گذاری بال در تیپ شخصیتی خود، خصوصیات سایر تیپ ها را، مطالعه کنید.

برای اطلاع از خصوصیات بیشتر خود در تست اینیاگرام با گزارش کامل شرکت کنید. نتیجه تست اینیاگرام با گزارش کامل شامل مطالب زیادی از خصوصیات شخصیتی شما خواهد بود که شامل مشخص شدن تیپ شخصیتی غالب شما به همراه بررسی ذهنیات، بررسی رفتارهای بیرونی، بررسی دوران کودکی، بررسی جهت های رشد و گسستگی، مشخص شدن سطوح بالندگی، روشهای آزادی و رهایی، قدرت های درونی و سطوح رشدی می باشد

برای اطلاع از خصوصیات بیشتر خود در اینیاگرام و شرکت در آزمون با گزارش کامل روی این لینک کلیک کنید.