وسواس پولی (Obsession)

این افراد هر لحظه به پول فکر می کنند و معیار سنجش همه چیز برای آن‌ها، پول است. تکیه گاه‌های زندگی خود را پول می دانند. پول را به عنوان معیار ارزش گذاری موقعیت می دانند. مدل ذهنی این افراد بدین صورت است که کارها را دو دسته می‌دانند:

الف: برای به دست آوردن پول

ب: برای از دست دادن پول