تمايل به نگهداري پول (Retention)

اين افراد توجه بيش از حد به هزينه ها دارند و بيش از حد در فرآيند خريد، درگير مي شوند. دغدغه آن‌ها براي پول، مستقل از حجم پول است. خودشان را، به نگهداري پول ملزم مي كنند.