تمایل به نگهداری پول (Retention)

این افراد توجه بیش از حد به هزینه ها دارند و بیش از حد در فرآیند خرید، درگیر می شوند. دغدغه آن‌ها برای پول، مستقل از حجم پول است. خودشان را، به نگهداری پول ملزم می کنند.