پول همیشه کم است (Inadequacy) یا ناکافی دانستن پول

این افراد منابع را در دنیا محدود می پندارند. پس انداز، برای آن‌ها یک ارزش و یک هنر محسوب می شود. همیشه احساس می‌کنند محدودیت‌ها بیشتر به آن‌ها، اعمال می شود. نگاهشان به آینده عموماً خوشبینانه نیست.