پول هميشه كم است (Inadequacy) يا ناكافي دانستن پول

اين افراد منابع را در دنيا محدود مي پندارند. پس انداز، براي آن‌ها يك ارزش و يك هنر محسوب مي شود. هميشه احساس مي‌كنند محدوديت‌ها بيشتر به آن‌ها، اعمال مي شود. نگاهشان به آينده عموماً خوشبينانه نيست.